Prevention of adhesive formation under experimental conditions

Miniatura obrazu
Data
2022-09-06
Autorzy
Deykalo, Igor
Gorbatyuk, Roman
Bukata, Volodymyr
Volch, Iryna
Grygus, Igor
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Background. Prevention of adhesions remains an urgent problem of abdominal surgery, despite the significant amount of research in this area. There are four areas in the prevention of adhesions: reduction of peritoneal injury, reduction of the inflammatory reaction in the area of operation, the effect of remedial drugs on the balance of formation and destruction of fibrin, and delimitation of damaged serous membranes by the formation of protective films on the mesothelium. Material and methods. 84 laboratory mature white male rats, which were divided into 8 groups, were studied. The adhesion process was simulated with some groups using an anti-adhesive based on hyaluronic acid. On the 4th, 10th, and 30th day after the beginning of the experiment, the experimental animals were euthanized, the abdominal cavity was opened, and the visceral and parietal peritoneum and adhesions were examined through standard macroscopic and microscopic methods. Results. During the correction of the simulated pathological process by Defensal, the number of adhesions decreased by 42.8%. The thickness of the adhesions under the influence of the above drug decreased by 3.5 times compared to the control group. Conclusions. Studies and results show that a barrier drug such as Defensal has a positive effect on the course of experimental adhesive disease. During the use of this drug, the number of adhesions in the abdominal cavity significantly decreased, and the vast majority were filamentous, loose, easily separated, did not deform the lumen structure and almost did not change the digestive tract.
Wprowadzenie. Zapobieganie powstawaniu zrostów pozostaje pilnym problemem chirurgii jamy brzusznej, mimo znacznej ilości badań w tym zakresie. W profilaktyce zrostów można wyróżnić cztery obszary: zmniejszenie urazu otrzewnej, ograniczenie reakcji zapalnej w miejscu operacji, wpływ stosowanych w terapii leków na równowagę tworzenia i niszczenia fibryny oraz odgraniczenie uszkodzonych błon surowiczych poprzez tworzenie filmów ochronnych na mezotelium. Materiał i metody. Badaniom poddano 84 dojrzałe samce białych szczurów laboratoryjnych, które podzielono na 8 grup. Proces tworzenia zrostów był symulowany, przy czym w niektórych grupach stosowano przeciwdziałające tworzeniu zrostów środki na bazie kwasu hialuronowego. W dniu 4, 10 i 30 od rozpoczęcia doświadczenia zwierzęta doświadczalne poddawano eutanazji, otwierano jamę brzuszną, a otrzewną trzewną i ścienną oraz zrosty badano standardowymi metodami makroskopowymi i mikroskopowymi. Wyniki. Podczas korekty symulowanego procesu patologicznego za pomocą Defensal liczba zrostów zmniejszyła się o 42,8%. Grubość zrostów pod wpływem powyższego leku zmniejszyła się 3,5-krotnie w porównaniu z grupą kontrolną. Wnioski. Badania i wyniki wskazują, że lek barierowy jakim jest Defensal ma pozytywny wpływ na przebieg powstawania zrostów w warunkach doświadczalnych. W trakcie stosowania tego leku w jamie brzusznej znacznie zmniejszyła się liczba zrostów, a zdecydowana większość była nitkowata, luźna, łatwo oddzielająca się, nie zniekształcała struktury światła i prawie nie zmieniała przewodu pokarmowego.
Opis
Słowa kluczowe
macroscopy, morphometry, tissue adhesions, preventive medicine, experiment, makroskopia, morfometria, zrosty, medycyna zapobiegawcza, eksperyment
Cytowanie
Deykalo I, Gorbatyuk R, Bukata V, Volch I, Grygus I. Prevention of adhesive formation under experimental conditions. Health Prob Civil. 2022; 16(3): 264-274. https://doi.org/10.5114/hpc.2022.118977