Funkcjonowanie rodziny dziecka z zespołem Downa w wybranych aspektach. Analiza zjawiska w świetle badań własnych / Chosen functioning aspects of down syndrome child’s family. Individual research-based analysis

Miniatura obrazu
Data
2022-08-30
Autorzy
Sokołowska, Barbara
Kociubińska, Jolanta Janina
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Celem pracy było ukazanie wybranych aspektów funkcjonowania rodziny po urodzeniu dziecka z zespołem Downa. Materiał i metody: Do badania wykorzystano autorskie narzędzie badawcze – kwestionariusz ankiety. W analizie statystycznej uwzględniono 161 kwestionariuszy wypełnionych drogą internetową przez uczestniczących w badaniu rodziców. Wyniki: Większość rodziców z badanej grupy po urodzeniu dziecka z zespołem Downa czuła bezradność i strach, nie byli do tego przygotowani. Wnioski: Część badanych rodzin nie wiedziała, że urodzi się w ich rodzinie dziecko z zespołem Downa i w związku z tym pojawiły się u nich zachowania negatywne. Połowa badanej grupy uznała, że urodzenie takiego dziecka w ich rodzinie wzmocniło więzi rodzinne.
The aim of the study was to present selected aspects of family functioning after giving birth to a child with Down syndrome Material and methods: We used our own questionnaire and covered parents of children with Down syndrome in closed social media groups. We selected 161 online filled questionnaires for the statistical analysis. Results: Most parents in the surveyed group experienced feelings of helplessness and fear after a child with Down syndrome is born. Parents often lacked knowledge that a child with Down syndrome was going to be born. Conclusions: A part of the surveyed parents were not prepared that their child was going to be born affected with Down syndrome thus they developed such negative behaviours as depression, divorce, conflicts, and addictions. Half of the surveyed parents admitted that a birth of a child with Down syndrome strengthened their family ties.
Opis
Słowa kluczowe
akceptacja, funkcjonowanie rodziny, dziecko z zespołem Downa, więź, the functioning of the family, a child with Down syndrome, ties
Cytowanie
Sokolowska, B., Kociubińska, J., J., (2022)., Funkcjonowanie rodziny dziecka z zespołem Downa w wybranych aspektach. Analiza zjawiska w świetle badań własnych / Chosen functioning aspects of down syndrome child’s family. Individual research-based analysis, Rozprawy Społeczne, 16: 175-189, https://doi.org/10.29316/rs/149426