Country branding: what branding? Relevant terminologies and their possible interpretations in the case of countries / Budowanie marki narodowej: czyli jakiej? Istotne terminologie oraz ich możliwe interpretacje w przypadku krajów

Miniatura obrazu
Data
2018-12
Autorzy
Papp-Váry, Árpád Ferenc
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The study systematizes concepts and terms related to country branding such as nation branding, state branding, place branding, destination branding, location branding, territory branding, and region branding as well as exploring the similarities and differences among these expressions. Materials and methods: First of all, the study reviews relevant literature. In this context it also analyzes the most relevant country case study articles with titles that may include country branding or related terms in many forms. Results: At the end of the study, a summary table systematizing the terminology of the topic is included, which is a novel approach to the subject. The practical significance of the study becomes clear if organizations involved in the development of country brands consider the abovementioned theoretical framework while developing their own strategies. Conclusions: As a result of the systematization, country branding will be more consciously used in the subchapters of strategic materials discussing how to increase country competitiveness.
Przedmiot i cel pracy: Badanie ma na celu usystematyzowanie koncepcji i terminów związanych z budowaniem marki (brandingiem) kraju, takich jak budowanie marki narodu, budowanie marki państwa, budowanie marki miejsca, budowanie marki destynacji, budowanie marki lokalizacji, budowanie marki terytorium i budowanie marki regionu, a także zbadanie podobieństw i różnic między tymi wyrażeniami. Materiały i metody: Po pierwsze, praca systematyzuje literaturę przedmiotu. W niniejszym kontekście, opracowanie to analizuje także najważniejsze studia przypadków z poszczególnych krajów i tytuły, które mogą obejmować budowanie marki narodowej lub terminy pokrewne w różnych formach. Wyniki: Na końcu pracy umieszczono tabelę zbiorczą, która podsumowuje terminologię zagadnienia, co jest nowatorskim podejściem do tematu. Praktyczne znaczenie pracy staje się oczywiste, jeśli organizacje biorące udział w rozwoju marek krajów rozważają wspomniane wcześniej założenia teoretyczne podczas opracowywania własnych strategii. Wnioski: W wyniku systematyzacji, budowanie marki kraju będzie bardziej świadomie wykorzystywane w podrozdziałach materiałów strategicznych omawiających sposób zwiększenia konkurencyjności kraju.
Opis
Słowa kluczowe
country branding, nation branding, country image, competitive identity, public diplomacy, budowanie marki kraju, budowanie marki narodu, wizerunek kraju, tożsamość konkurencyjna, dyplomacja publiczna
Cytowanie
Papp-Váry, A.F. (2018). Country branding: what branding? Relevant terminologies and their possible interpretations in the case of countries / Budowanie marki narodowej: czyli jakiej? Istotne terminologie oraz ich możliwe interpretacje w przypadku krajów. Economic and Regional Studies, 11(4), 7-26. https://doi.org/10.2478/ers-2018-0032