Well-being as a strength of sports science students during the COVID-19 pandemic: a crosssectional study Dobrostan jako siła studentów nauk o sporcie podczas pandemii COVID-19: badanie przekrojowe

Miniatura obrazu
Data
2023-08-21
Autorzy
Milovanović, Ivana M.
Maksimović, Nebojša
Matić, Radenko M.
Banjac, Brigita
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
The COVID-19 pandemic worldwide challenged people’s mental health. As a tool, physical activity can maintain resilience and well-being. Within this research, we aimed to examine students’ well-being in the summer of 2022 and compare them from the perspective of their study programs. Material and methods. This research was carried out in Slovenia and Serbia, with a sample of 700 students from two universities (Primorska and Novi Sad). To evaluate the students’ well-being, the PERMA-Profiler, a 15-item self-reported survey, was applied from May to July 2022. The SPSS was used for data analysis of the Mann-Whitney U test. Results. The results revealed normal functioning for the total sample (M=7.47, SD±1.37). In addition, when the researchers were making a comparison between the study programs (sports and other sciences), different responses were found with significantly higher scores attained by the sports science students (M=7.72, SD±1.38) compared to the others (M=7.23, SD±1.31). Conclusions. This research follows the previously published articles about understanding the social consequences of the COVID-19 pandemic. The sports science students were less sensitive to changes, and their mental strength demonstrates their successful coping mechanisms for these new circumstances over a more extended period.
Pandemia COVID-19 stanowiła wyzwanie dla zdrowia psychicznego ludzi na całym świecie. Aktywność fizyczna może być narzędziem służącym utrzymaniu odporności i dobrostanu. Celem niniejszego badania była ocena dobrostanu studentów latem 2022 roku i porównanie go w kontekście ich programów studiów. Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone w Słowenii i Serbii na próbie 700 studentów z dwóch uniwersytetów (Primorska i Novi Sad). Aby ocenić dobrostan studentów, od maja do lipca 2022 r. zastosowano 15-punktową ankietę PERMA-Profiler. Do analizy danych wykorzystano test U Manna-Whitneya za pomocą oprogramowania SPSS. Wyniki. Wyniki wykazały normalne funkcjonowanie w przypadku całej próby (M=7,47, SD±1,37). Ponadto, gdy uwzględniono programy studiów (nauki o sporcie i inne dziedziny nauki) między uczestnikami, stwierdzono różne odpowiedzi, przy znacznie wyższych wynikach uzyskanych przez studentów nauk o sporcie (M=7,72, SD±1,38) w porównaniu ze studentami innych nauk (M=7,23, SD±1,31). Wnioski. Badania te stanowią kontynuację wcześniej opublikowanych artykułów dotyczących zrozumienia konsekwencji społecznych pandemii COVID-19. Studenci nauk o sporcie byli mniej wrażliwi na zmiany, a ich siła psychiczna świadczy o skutecznych mechanizmach radzenia sobie z tymi nowymi okolicznościami w dłuższej perspektywie czasowej.
Opis
Słowa kluczowe
COVID-19, pandemic, mental health, students, well-being, pandemia, zdrowie psychiczne, studenci, dobrostan
Cytowanie
Milovanović IM, Maksimović N, Matić RM, Banjac B. Well-being as a strength of sports science students during the COVID-19 pandemic: a crosssectional study. Health Prob Civil. 2023; 17(3): 197-206. https://doi.org/10.5114/hpc.2023.130497