Voluntariness of social insurance for entrepreneurs – de lege ferenda postulates / Dobrowolność ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców – postulaty de lege ferenda

Miniatura obrazu
Data
2023-09-28
Autorzy
Kolek, Antoni Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
Subject and purpose of work: The subject of this paper is to discuss the situation of entrepreneurs in the Polish social insurance system and to present postulates based on conclusions resulting from the analysis of the legal situation of entrepreneurs. Materials and methods: The institutional analysis method was used in the paper, which made it possible to present the situation of entrepreneurs in the Polish social insurance system. Based on the analysis of legal acts and the rules of the social security system, the main challenges and issues related to the non-agricultural business activity in Poland were pointed out. Results: As a result of the analyses, de lege ferenda postulates have been formulated indicating the need for changes in the area of social insurance for people engaged in non-agricultural business activity. Conclusions: Assuming that entrepreneurship is more valuable and that the right to social security can be exercised not only though the insurance process (but also by way of provision, cumulative, or assistance techniques), it is reasonable to introduce voluntary social insurance coverage for people engaged in non-agricultural business activities. With the introduction of voluntariness, it would be necessary to redefine the conditions of eligibility for the statutory minimum pension so that the rights to benefits are not abused.
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy jest wskazanie sytuacji przedsiębiorców w polskim systemie ubezpieczeń społecznych oraz przedstawienie postulatów opartych na wnioskach wynikających z analizy sytuacji prawnej przedsiębiorców. Materiały i metody: W opracowaniu wykorzystano metodę analizy instytucjonalnej, która pozwoliła na przestawienie sytuacji przedsiębiorców w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Opierając się na analizie aktów prawnych oraz zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, wskazano główne wzywania oraz problemy związane z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce. Wyniki: W wyniku przeprowadzonych analiz sformułowano postulaty de lege ferenda wskazujące na konieczność dokonania zmian w obszarze ubezpieczeń społecznych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Wnioski: Przyjmując, że wyższą wartością jest przedsiębiorczość, a prawo do zabezpieczenia społecznego może być realizowane nie tylko techniką ubezpieczeniową (ale także zaopatrzeniową, kumulatywną, czy pomocową), zasadnym jest wprowadzenie dobrowolności podlegania ubezpieczeniom społecznym dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Wraz z wprowadzeniem dobrowolności koniecznym byłoby ponowne określenie warunków uprawniających do tzw. ustawowej najniższej emerytury, tak by uprawnienia związane ze świadczeniami nie były nadużywane.
Opis
Słowa kluczowe
contributions, social insurance, entrepreneurship, voluntary ZUS, składki, ubezpieczenia społeczne, przedsiębiorczość, dobrowolny ZUS
Cytowanie
Kolek, A.J. (2023). Voluntariness of social insurance for entrepreneurs – de lege ferenda postulates / Dobrowolność ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców – postulaty de lege ferenda. Economic and Regional Studies, 16(3), 399-411. https://doi.org/10.2478/ers-2023-0025