Analysis of vitamin D content in dietary supplements available in the EU Analiza zawartości witaminy D w suplementach diety dostępnych w krajach UE

Miniatura obrazu
Data
2023-01-08
Autorzy
Domański, Maciej
Domańska, Anna
Żukiewicz-Sobczak, Wioletta
Weiner, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Background. Vitamin D occurs in two forms: D2 (ergocalciferol) and D3 (cholecalciferol). Deficiency of vitamin D can lead to rickets in children, while in adults to osteoporosis, depression and multiple sclerosis. The aim of the pilot study was to analyze dietary supplements in terms of the actual content of vitamin D3. Material and methods. The object of the study was ten random samples of dietary supplements from different manufacturers containing in their composition different values of vitamin D3. The manufacturers included a declaration on the content of vitamin D3 on the packaging. The actual content of vitamin D3 was determined using high-performance liquid chromatography (HPLC). The content of vitamin D3 was determined based on a standard curve. Sigma Aldrich’s Cholecalciferol standard was used. Results. In all the analyzed dietary supplements, the actual content of vitamin D is much lower than declared by the manufacturer. The carried-out tests revealed that the content of vitamin D3 in the analyzed supplements varied from 1.02 to 59.56 μg. In three cases borderline low values of vitamin D3 were noted. Furthermore, supplement 6 and 9 contained too low dosage of vitamin D3 to supplement a daily demand of an organism for this vitamin. Conclusions. Controlling the shortage of vitamin D in an organism decreases the risk of occurrence of civilization diseases. The results of own pilot studies and studies of other authors prove that this type of research should be continued in a wider scope on various food categories.
Wprowadzenie. Witamina D występuje w dwóch postaciach: D2 (ergokalcyferol) i D3 (cholekalcyferol). Niedobór witaminy D może prowadzić do krzywicy u dzieci, natomiast u dorosłych do osteoporozy, depresji oraz stwardnienia rozsianego. Celem badania pilotażowego była analiza suplementów diety pod kątem rzeczywistej zawartości witaminy D3. Materiał i metody. Obiektem badań było dziesięć losowo wybranych próbek suplementów diety pochodzących od różnych producentów, zawierających w swoim składzie różne wartości witaminy D3. Producenci umieścili na opakowaniu deklarację o zawartości witaminy D3. Rzeczywistą zawartość witaminy D3 określono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Zawartość witaminy D3 oznaczono na podstawie krzywej wzorcowej. Zastosowano standard cholekalcyferolu firmy Sigma Aldrich. Wyniki. We wszystkich analizowanych suplementach diety rzeczywista zawartość witaminy D jest znacznie niższa niż deklarowana przez producenta. Przeprowadzone badania wykazały, że zawartość witaminy D3 w analizowanych suplementach wahała się od 1,02 do 59,56 μg. W trzech przypadkach stwierdzono granicznie niskie wartości witaminy D3. Ponadto suplementy 6 i 9 zawierały zbyt małą dawkę witaminy D3, aby uzupełnić dzienne zapotrzebowanie organizmu na tę witaminę. Wnioski. Kontrolowanie niedoboru witaminy D w organizmie zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Wyniki własnych badań pilotażowych i innych autorów dowodzą, że tego typu badania powinny być kontynuowane w szerszym zakresie w różnych kategoriach żywności.
Opis
Słowa kluczowe
vitamin deficiency, vitamin D, dietary supplements, supplementation, niedobór witaminowy, witamina D, suplementy diety, suplementacja
Cytowanie
Domański M, Domańska A, Żukiewicz-Sobczak W, Weiner M. Analysis of vitamin D content in dietary supplements available in the EU. Health Prob Civil. 2023; 17(1): 97-102. https://doi.org/10.5114/hpc.2022.123203