The effect of the coronavirus (SARS CoV-2) on training for jobseekers in Hungary / Wpływ koronawirusa (SARS CoV-2) na szkolenia dla osób poszukujących pracy na Węgrzech

Miniatura obrazu
Data
2021-03-31
Autorzy
Hajdú, Dávid
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The study examines the consequences of the coronavirus on training for jobseekers supported by county government offices in Hungary. Materials and methods: The study investigates the effects of the coronavirus in Hungary on the basis of the information obtained from trainings for jobseekers supported by county government offices. Before conducting the research the data provided by the Labour Market Department of the Division of Employment and Occupational Safety of the government office were obtained. Results: The amount of the earnings-related allowance paid during the pandemic period was HUF 2,369,404,800, which, calculated on the basis of the average earnings-related allowance in the country (HUF 128,800), could have given 6,132 people a new profession in the country. The digital form of education ordered by the Hungarian Government did not affect the trainings initiated by the county government offices. Act IV of 1991 on the Promotion of Employment and Unemployment Benefits, which supported trainings initiated under the Act and later, were suspended on the date of entry into force of the Decree for the duration of the emergency due to the force of law. No further trainings could be started during the period of emergency. Conclusions: There is no possibility of digital education and distance learning in the case of trainings supported by the government office. General courses based on personal interaction are conducted by training institutions commissioned by the government office. As a result, the pandemic period have caused enormous financial losses for the support sector. In the author’s opinion, the introduction of digital education in these forms of training, except for internships, could be a solution in similar situations that are likely to occur in the future.
Przedmiot i cel pracy: W badaniu przeanalizowano konsekwencje koronawirusa w zakresie szkoleń dla osób poszukujących pracy wspieranych przez urzędy powiatowe na Węgrzech. Materiały i metody: W badaniu zbadano skutki koronawirusa na Węgrzech na podstawie informacji zebranych podczas szkoleń dla osób poszukujących pracy wspieranych przez urzędy powiatowe. Przed przeprowadzeniem badania na podstawie danych udostępnionych przez Departament Rynku Pracy Wydziału Zatrudnienia i Bezpieczeństwa Pracy urzędu. Wyniki: Kwota zasiłku uzależnionego od dochodów wypłacona w okresie pandemii wyniosła 2 369 404 800 HUF, co zostało obliczone na podstawie średniego zasiłku uzależnionego od dochodów w kraju (128 800 HUF) i mogło zapewnić 6 132 osobom możliwość zamiany zawodu. Edukacja cyfrowa zakontraktowana przez rząd Węgier nie wpłynęła na szkolenia inicjowane przez urzędy powiatowe. Ustawa IV z 1991 r. o promocji zatrudnienia i zapewnianiu wsparcia dla bezrobotnych zainicjowana na podstawie ustawy i obowiązująca od dnia wejścia w życie dekretu zostały zawieszone na czas trwania sytuacji nadzwyczajnej ze względu na obowiązujące przepisy prawa i dalszych szkoleń nie można było rozpocząć w okresie stanu wyjątkowego. Wnioski: W przypadku szkoleń wspieranych przez urząd nie ma możliwości edukacji cyfrowej i nauczania na odległość. Ogólne kursy oparte na osobistej interakcji są prowadzone przez instytucje szkoleniowe na zlecenie urzędu. W rezultacie okres pandemii przyniósł ogromne straty finansowe dla sektora wsparcia. W opinii autora wprowadzenie edukacji cyfrowej w tych formach szkoleń, z wyjątkiem staży, mogłoby być rozwiązaniem w podobnych sytuacjach, które prawdopodobnie wystąpią w przyszłości.
Opis
Słowa kluczowe
coronvirus, jobseekers, adult training, unemployment, SARS CoV-2, koronawirus, osoby poszukujące pracy, szkolenia dorosłych, bezrobocie, SARS CoV-2
Cytowanie
Hajdú, D. (2021). The effect of the coronavirus (SARS CoV-2) on training for jobseekers in Hungary / Wpływ koronawirusa (SARS CoV-2) na szkolenia dla osób poszukujących pracy na Węgrzech. Economic and Regio-nal Studies, 14(1), 80-98. https://doi.org/10.2478/ers-2021-0006