Strategies for introducing preventive measures against respiratory diseases (influenza and COVID-19) in companies in the Czech Republic: meta-analysis Strategie wprowadzania środków zapobiegawczych przeciwko chorobom układu oddechowego (grypie i COVID-19) w przedsiębiorstwach Republiki Czeskiej: meta-analiza

Miniatura obrazu
Data
2022-12-21
Autorzy
Horáčková, Kateřina
Ochtinská, Hana
Václavíková, Klára
Šoukalová, Kristýna
Brodský, Zdeněk
Mandysová, Michaela
Šatera, Karel
Kožená, Marcela
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
The article focuses on the identification of the main preventive strategies employed in countering respiratory diseases with the risk of pandemic transmission (influenza and COVID-19). The research aimed to create a literature review focusing on preventive measures and strategies to minimize the occurrence and spread of respiratory diseases among employees in private businesses. These findings are intended to be employed to develop a preventive economic model for organizations in the Czech Republic against the spread of respiratory diseases. Data were obtained by systematically selecting studies from scientific databases (EBSCO host, Ovid, Scopus, Web of Science) and studying the hygienic recommendations of regional and government experts relevant to the objectives of this study. Based on a set of PICO questions and using a three-stage search, the authors analyzed a total of 1102 relevant scientific articles, and, subsequently, 15 relevant recommendations issued by the main experts of the Ministry of Health and other bodies of the Czech Republic between March 2020 and February 2022. The published studies point to a wide range of recommended preventive strategies against the occurrence and spread of respiratory diseases. The authors have proposed an organizational model that may strengthen preventive care in selected fields.
Artykuł koncentruje się na identyfikacji głównych strategii profilaktyki stosowanych w przeciwdziałaniu chorobom układu oddechowego wiążącym się z ryzykiem pandemii (grypie i COVID-19). Celem badań było opracowanie przeglądu literatury skupiającego się na środkach i strategiach zapobiegania, mających na celu zminimalizowanie występowania i rozprzestrzeniania się chorób układu oddechowego wśród pracowników w prywatnych przedsiębiorstwach. Wyniki te są przeznaczone do wykorzystania celem opracowania profilaktycznego modelu ekonomicznego dla organizacji w Republice Czeskiej przeciwko rozprzestrzenianiu się chorób układu oddechowego. Dane uzyskano poprzez systematyczny wybór opracowań z naukowych baz danych (EBSCO host, Ovid, Scopus, Web of Science) oraz analizę zaleceń higienicznych ekspertów regionalnych i rządowych istotnych z punktu widzenia celów niniejszego badania. W oparciu o zestaw pytań PICO i wykorzystując trójstopniowe wyszukiwanie, autorzy przeanalizowali łącznie 1102 istotne artykuły naukowe, a następnie 15 istotnych zaleceń wydanych przez głównych ekspertów Ministerstwa Zdrowia i inne organy Republiki Czeskiej w okresie od marca 2020 roku do lutego 2022 roku. Opublikowane badania wskazują na szeroki zakres zalecanych strategii profilaktyki występowania i rozprzestrzeniania się chorób układu oddechowego. Autorzy zaproponowali model organizacyjny, który może wzmocnić opiekę profilaktyczną w wybranych dziedzinach.
Opis
Słowa kluczowe
organization, prevention, social impact, respiratory diseases, economic impact, organizacja, profilaktyka, skutki społeczne, choroby układu oddechowego, skutki ekonomiczne
Cytowanie
Horáčková K, Ochtinská H, Václavíková K, Šoukalová K, Brodský Z, Mandysová M, et al. Strategies for introducing preventive measures against respiratory diseases (influenza and COVID-19) in companies in the Czech Republic: meta-analysis. Health Prob Civil. 2023; 17(1): 12-23. https://doi.org/10.5114/hpc.2022.122274