Epidemiological trends of antibiotic-resistant Neisseria gonorrhea in the EU/EEA/European region: a systematic review Trendy epidemiologiczne dotyczące antybiotykoopornej Neisseria gonorrhea w regionie UE/EOG/Europy: przegląd systematyczny

Miniatura obrazu
Data
2023-01-19
Autorzy
Gill, Gurkeerat
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Neisseria gonorrhea is becoming more resistant to available antibiotic treatments. The growing antibiotic resistance of Neisseria gonorrhea in clinical isolates has been observed by different national surveillance systems around the globe and is posing a serious public health risk. The EU/EEA/European region is equally impacted by this developed antibiotic resistance in Neisseria gonorrhea isolates. Hence, this systematic review is focused to uncover the antibiotic resistance patterns of Neisseria gonorrhea across different countries in the EU/EEA/European region. The database PubMed and journal “Eurosurveillance” were used to search for the articles published between 2000-2020. Eight analytical studies that filled the selection criteria were included in the review. In the EU/EEA/European region, susceptibility and resistance of Neisseria gonorrhea toward different antibiotics varied from country to country. Neisseria gonorrhea displayed higher susceptibility toward spectinomycin and azithromycin and also displayed a high level of resistance to ciproflaxin and penicillin. With the antibiotics that are currently effective, there is a higher chance that Neisseria gonorrhea will develop gradual resistance toward those antibiotics in future too. Therefore, continuous surveillance of antibiotic-resistant Neisseria gonorrhea and health promotion awareness programs, and also investments in new effective antibiotic inventions can be helpful to tackle this issue.
Neisseria gonorrhea staje się w coraz większym stopniu oporna na dostępne antybiotyki. Rosnącą oporność Neisseria gonorrhea na antybiotyki w izolatach klinicznych zaobserwowano za pośrednictwem różnych krajowych systemów nadzoru na całym świecie i stanowi ona poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Region UE/EOG/ Europy jest w równym stopniu dotknięty rozwiniętą opornością na antybiotyki u izolatów Neisseria gonorrhea. Z tego względu niniejszy systematyczny przegląd koncentruje się na opisie wzorców oporności Neisseria gonorrhea na antybiotyki w różnych krajach UE/EOG/ Europy. Do wyszukania artykułów opublikowanych w latach 2000-2020 wykorzystano bazę danych PubMed oraz czasopismo „Eurosurveillance”. Do przeglądu włączono osiem badań analitycznych, które spełniły kryteria wyboru. W regionie UE/EOG/Europy wrażliwość i oporność Neisseria gonorrhea na różne antybiotyki różniła się w zależności od kraju. Neisseria gonorrhea wykazywała większą wrażliwość na spektynomycynę i azytromycynę, a także wykazywała wysoki poziom oporności na cyproflaksynę i penicylinę. Przy uwzględnieniu obecnie skutecznych antybiotyków istnieje większe prawdopodobieństwo, że Neisseria gonorrhea rozwinie stopniową oporność również na te antybiotyki w przyszłości. Dlatego też ciągłe monitorowanie opornych na antybiotyki bakterii Neisseria gonorrhea i zapewnienie programów uświadamiających w zakresie promocji zdrowia, a także inwestycji w nowe skuteczne rozwiązania z zakresu antybiotyków mogą być pomocne w rozwiązaniu tego problemu.
Opis
Słowa kluczowe
Neisseria gonorrhea, drug resistance, bacterial infections, sexually transmitted diseases, epidemiology, lekooporność, infekcje bakteryjne, choroby przenoszone drogą płciową, epidemiologia
Cytowanie
Gill G. Epidemiological trends of antibiotic-resistant Neisseria gonorrhea in the EU/EEA/European region: a systematic review. Health Prob Civil. 2023; 17(1): 62-75. https://doi.org/10.5114/hpc.2023.124085