Assessment of child poverty in rural border communities of South-Western and Central Nigeria / Ocena ubóstwa dzieci w wiejskich społecznościach przygranicznych południowo-zachodniej i środkowej Nigerii

Miniatura obrazu
Data
2022-03-31
Autorzy
Popoola, Kehinde Olayinka
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Subject and purpose of work: This study assessed child poverty in rural border communities of Nigeria. Materials and methods: Primary data were used: children (5–16 years old) were respondents of the questionnaire. Results: The study participants were 58% male and 42% female. Also, many of the children were in the age bracket of 11–15 years and more than half (53.9%) of them had no formal education and were engaged in farming. Most of the children (72.4%) earned between NGN 3,000 and NGN 10,000 as their monthly income. The results further revealed that in the three local government areas, the girls had experienced severe poverty more than the boys. The study also found that the children were severely deprived of safe drinking water, health care facilities, education and a sanitary environment – especially because there were no toilet facilities in these areas. Conclusions: The study reveals the need for clean portable water, basic health care and well-equipped primary and secondary schools to be provided.
Przedmiot i cel pracy: W niniejszym badaniu oceniono ubóstwo dzieci w wiejskich społecznościach przygranicznych Nigerii. Materiały i metody: Respondentami kwestionariusza były dzieci w wieku 5-16 lat. Wyniki: Wśród uczestników badania 58% stanowili mężczyźni a 42% kobiety. Wiele dzieci było w wieku 11-15 lat, a ponad połowa z nich (53,9%) nie miała formalnego wykształcenia i zajmowała się rolnictwem. Większość dzieci (72,4%) zarabiała miesięcznie od 3 000 do 10 000 NGN. Wyniki ujawniły ponadto, że w trzech obszarach administracyjnych dziewczęta doświadczyły poważnego ubóstwa bardziej niż chłopcy. Badanie wykazało również, że dzieci były w dużym stopniu pozbawione dostępu do bezpiecznej wody pitnej, opieki zdrowotnej, edukacji i czystego środowiska życia, zwłaszcza że na tych terenach nie było toalet. Wnioski: Badanie pokazuje, iż konieczne jest zapewnienie czystej wody pitnej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz dobrze wyposażonych szkół podstawowych i średnich.
Opis
Słowa kluczowe
poverty, child poverty, rural communities, rural border communities, ubóstwo, bóstwo dzieci, społeczności wiejskie, wiejskie społeczności przygraniczne
Cytowanie
Popoola, K.O. (2022). Assessment of child poverty in rural border communities of South-Western and Central Nigeria / Ocena ubóstwa dzieci w wiejskich społecznościach przygranicznych południowo-zachodniej i środkowej Nigerii. Economic and Regional Studies, 15(1), 107-125. https://doi.org/10.2478/ers-2022-0008