Romantic relationships and emotional difficulties and post-traumatic growth during the COVID-19 pandemic / Relacje romantyczne a trudności emocjonalne i wzrost potraumatyczny w czasie pandemii COVID-19

Miniatura obrazu
Data
2023-10-30
Autorzy
Kozakiewicz, Alicja
Izdebski, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
The purpose of the study was to assess the level of emotional difficulties and posttraumatic growth in accordance with relationship quality and attachment style in a romantic relationship in view of selected sociodemographic variables. Material and methods: The cross-sectional study was conducted online in March 2022, and the subject of analysis is data on 1,332 adults in a relationship. The Post-Traumtic Growth (PTG) scale was used to measure post-traumatic growth, the Pandemic Emotional Difficulties (Pandemic-ED) scale was used to measure pandemic-related emotional difficulties. Relationship quality was measured with the Short Love Scale 12 (SLS-12) and The Experiences in Close Relationships-Relationship Structures (ECR-RS) scale. Results: Emotional difficulties were shown to be lower among those in relationships rated more positively, and rates of post-traumatic growth increased as relationship scores increased. Conclusions: The results presented allow to understand the impact of romantic relationships on individuals’ functioning, thus providing indications for those working in the field of couples counseling.
Celem badania była ocena poziomu trudności emocjonalnych i wzrostu potraumatycznego w zależności od jakości relacji i stylu przywiązania w związku romantycznym w świetle wybranych zmiennych socjodemograficznych. Materiał i metody: Badanie przekrojowe przeprowadzono online w marcu 2022 r., a przedmiotem analiz są dane dotyczące 1332 dorosłych pozostających w związku. Do pomiaru wzrostu potraumatycznego użyto skali Post-Traumtic Growth (PTG), skali Pandemic Emotional Difficulties (Pandemic-ED) do pomiaru trudności emocjonalnych związanych z pandemią. Jakość relacji była mierzona skalą Short Love Scale 12 (SLS-12) oraz skalą The Experiences in Close Relationships-Relationship Structures (ECR-RS). Wyniki: Wykazano, że trudności emocjonalne były niższe wśród osób pozostających w relacjach ocenianych bardziej korzystnie, a wskaźniki wzrostu potraumatycznego rosły wraz ze wzrostem oceny relacji. Wnioski: Prezentowane wyniki pozwalają zrozumieć oddziaływanie relacji romantycznych na funkcjonowanie jednostek, dostarczając tym samym wskazówek dla osób pracujących w obszarze poradnictwa partnerskiego.
Opis
Słowa kluczowe
sexual life, post-traumatic growth, romantic relationships, mental health, emotional difficulties, życie seksualne, wzrost potraumatyczny, relacje romantyczne, zdrowie psychiczne, trudności emocjonalne
Cytowanie
Kozakiewicz, A., Izdebski, Z., (2023). Romantic relationships and emotional difficulties and post-traumatic growth during the COVID-19 pandemic / Relacje romantyczne a trudności emocjonalne i wzrost potraumatyczny w czasie pandemii COVID-19, Social Dissertations / Rozprawy Społeczne, 17(1), 165-183. https://doi.org/10.29316/rs/ 172118