Influence of Unithiol on the liver in the conditions of a mechanical injury against the background of poisoning by zinc and copper salts Wpływ Unithiolu na wątrobę w warunkach urazu mechanicznego na tle zatrucia solami cynku i miedzi

Miniatura obrazu
Data
2022-12-30
Autorzy
Melnyk, Nataliia
Fedoriv, Olha
Kopach, Oleksandra
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Background. The aim of the study was to find out the influence of excess copper and zinc ions in drinking water on the bile-forming and bile-secreting functions of the liver in the conditions of mechanical trauma and the effectiveness of the antidote therapy. Material and methods. The experiments were performed on 60 Wistar strain male rats weighing 180-200 g. There were 3 groups of experimental animals in the experiment: 1 group – only skeletal trauma was simulated; 2 group – a skeletal injury was simulated and zinc and copper salts were administered; 3 group – skeletal trauma + zinc and copper salts followed by Unithiol treatment. Results. In the late period of traumatic illness (14-28 days), after a severe skeletal injury, the intensity of bromsulfalein increased in the liver tissue, and there were signs of increased formation of direct bilirubin in terms of additional intake of copper and zinc ions. The animals with severe skeletal trauma were accompanied by a significant deterioration in the functional state of the liver in comparison to the animals with similar skeletal trauma without additional intoxication. Conclusions. Under conditions of additional intake of copper and zinc ions (in the 2nd group), after 14 days and 28 days of observation, all the studied indicators are much higher than in the group of the animals without additional intoxication with these ions. The use of Unithiol reduced the toxic effect of copper and zinc ions on the studied indicators of the functional state of the liver both in the early and late period of the traumatic disease.
Wprowadzenie. Celem pracy było poznanie wpływu nadmiaru jonów miedzi i cynku w wodzie pitnej na funkcje wytwarzania i wydzielania żółci w wątrobie w warunkach urazu mechanicznego oraz skuteczności terapii antidotum. Materiał i metody. Doświadczenia przeprowadzono na 60 samcach szczurów szczepu Wistar o masie 180-200 g. W badaniu uczestniczyły 3 grupy zwierząt doświadczalnych: grupa 1 – symulowano tylko uraz szkieletowy; grupa 2 – symulowano uraz szkieletowy i podawano sole cynku i miedzi; grupa 3 – uraz szkieletowy + sole cynku i miedzi, a następnie leczenie Unithiolem. Wyniki. W późnym okresie choroby urazowej (14-28 dni), po ciężkim urazie szkieletowym, wzrosło nasilenie bromosulfaleiny w tkance wątrobowej i wystąpiły objawy zwiększonego wytwarzania bilirubiny bezpośredniej na skutek dodatkowego przyjmowania jonów miedzi i cynku. Zwierzętom z ciężkim urazem szkieletowym towarzyszyło znaczne pogorszenie stanu czynnościowego wątroby w przeciwieństwie do zwierząt z podobnym urazem szkieletowym bez dodatkowego zatrucia. Wnioski. W warunkach dodatkowego przyjmowania jonów miedzi i cynku (w drugiej grupie), po 14 i 28 dniach obserwacji, wszystkie badane wskaźniki były znacznie wyższe niż w grupie zwierząt bez dodatkowego zatrucia jonami. Stosowanie Unithiolu zmniejszyło toksyczny wpływ jonów miedzi i cynku na badane wskaźniki stanu czynnościowego wątroby zarówno we wczesnym, jak i późnym okresie choroby urazowej.
Opis
Słowa kluczowe
Unithiol, zinc sulfate, copper sulfate, bile acids, injury, wounds, siarczan cynku, siarczan miedzi, kwasy żółciowe, uraz, rany
Cytowanie
Melnyk N, Fedoriv O, Kopach O. Influence of Unithiol on the liver in the conditions of a mechanical injury against the background of poisoning by zinc and copper salts. Health Prob Civil. 2022; 16(4): 323-329. https://doi.org/10.5114/hpc.2022.120823