Measuring efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia / Pomiar efektywności witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych z Polski i Słowacji

Miniatura obrazu
Data
2017
Autorzy
Król, Karol
Halva, Jozef
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Streszczenie
Subject and purpose of work: The aim of the paper was to study traditional measures of efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia. Materials and methods: It was assumed that basic measures of efficiency of a website of an agrotouristic farm are: a number of displays, mean time spent by a user in a website and also a mean number of pages which were browsed. 200 websites were analysed and their addresses were gained from online catalogues. The amounts of established measures were gained by means of SimilarWeb application. Results: In case of websites of agrotouristic farms from Poland, statistical data were available for 54 websites whereas for Slovak websites – there were 52 of them. There was by about 15.5% less number of views on the websites of Polish farms in contrast to Slovak ones, however there were Polish websites where users spent more time. In holiday months, tested websites had the highest viewer rating. Conclusions: Performed surveys brought a series of methodical questions. Gained statistics of websites’ usage do not tell much about differences in the Internet using rate in promotion of agrotouristic farms in Poland and Slovakia.
Przedmiot i cel pracy: Celem pracy było porównanie efektywności witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych z Polski oraz Słowacji. Materiały i metody: Przyjęto, że podstawowymi miarami efektywności witryny internetowej gospodarstwa agroturystycznego są: liczba wyświetleń, średni czas spędzony przez użytkownika na witrynie oraz przeciętna liczba stron, które przeglądną. Analizie poddano 200 witryn internetowych, których adresy pozyskano z katalogów witryn internetowych. Wielkości przyjętych miar pozyskano za pomocą aplikacji SimilarWeb. Wyniki: W przypadku witryn gospodarstw agroturystycznych z Polski statystyki dostępne były dla 54 witryn, a w przypadku witryn słowackich dla 52. Na stronach internetowych gospodarstw z Polski odnotowano około 15,5% mniejszą liczbę wyświetleń w porównaniu do słowackich, przy czym to na polskich stronach użytkownicy spędzili więcej czasu. W miesiącach wakacyjnych testowane witryny cieszyły się największą oglądalnością. Wnioski: Przeprowadzone badania zrodziły szereg pytań metodycznych. Pozyskane statystyki użytkowania witryn niewiele mówią o różnicach w stopniu wykorzystania Internetu w promocji gospodarstw agroturystycznych w Polsce i na Słowacji.
Opis
Słowa kluczowe
agrotourism development, agrotourism promotion, website’s efficiency, rozwój agroturystyki, promocja agroturystyki, efektywność witryny internetowej
Cytowanie
Król K., Halva J. (2017), Measuring efficiency of websites of agrotouristic farms from Poland and Slovakia / Pomiar efektywności witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych z Polski i Słowacji. Economic and Regional Studies, Vol. 10, No. 2, pp. 50-59