Physical activity of Poles in the light of public opinion polls Aktywność fizyczna Polaków w świetle badań opinii publicznej

Miniatura obrazu
Data
2018-03-28
Autorzy
Gruchoła, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. The article aims to make a comparative analysis of the physical activity of Poles in the last fifty years in the light of public opinion polls carried out in the years 1960-2016 by the Centres for Public Opinion Research in Poland − CBOS and OBOP. Before the study was conducted, the following questions were formulated: Do Poles do sports or get involved in other activities demanding physical effort? What motivates them? What sports skills do they possess? What is their attitude towards the persons visiting the gym? Finally, have their PA changed in the researched period, and to what extent? In the analysis, the criteria of sex, age, education and material status were considered. Material and methods. The following research methods were applied: a quantitative content analysis of secondary data, a qualitative content analysis, as well as comparative and analytical-descriptive methods. Results. In the analysed period, the number of Poles regularly practising sports grew by 33.5% (from 6.5% in 1960 to 40% in 2013). The percentage of those who do not follow any activity comprises a third of adult Poles (34%); however, their number was twice lower in the year 2013 compared to the year 1960 (66%). Conclusions. Before conducting the research, it was assumed that, despite popular opinion and the one presented in the media concerning the low physical activity in the society, the number of Poles taking up physical activity has decidedly risen in the last half-century. Having analysed the opinion polls data, it can be stated that the hypothesis was confirmed.
Wprowadzenie. Celem artykułu była analiza porównawcza aktywności fizycznej Polaków w ostatnim półwieczu - w świetle badań opinii publicznej, przeprowadzonych przez CBOS oraz OBOP w latach 1960-2016. Na wstępie procesu badawczego sformułowano następujące pytania: Czy Polacy uprawiali/ją jakiś sport bądź inne zajęcia lub ćwiczenia wymagające aktywności fizycznej? Jakimi kierują się motywacjami? Jakie posiadają umiejętności sportowe? Jaki jest ich stosunek do osób odwiedzających siłownie oraz czy i w jakim zakresie zmieniła się aktywność fizyczna Polaków w badanym okresie? Podczas analiz uwzględniono kryterium płci, wieku, wykształcenia oraz sytuacji materialnej. Materiał i metody. Zastosowano wtórną ilościową analizę zawartości, jakościową analizę treści, metodę porównawczą oraz analityczno-opisową. Wyniki. W analizowanym okresie o 33.5% wzrosła liczba Polaków regularnie uprawiających sport (1960: 6.5%, 2013: 40%). Chociaż odsetek osób pasywnych ruchowo obejmuje jedną trzecią dorosłych Polaków (34%) to w 2013 roku był on prawie dwukrotnie niższy niż w roku 1960 (66%). Wnioski. W procesie badawczym przyjęto tezę, iż w ostatnim półwieczu - wbrew potocznym opiniom i sądom prezentowanym w mediach na temat niskiej aktywności ruchowej społeczeństwa - zdecydowanie wzrosła liczba Polaków podejmujących aktywność fizyczną. Teza została potwierdzona. Poświadczą to badania opinii publicznej.
Opis
Słowa kluczowe
physical activity, Poland, public opinion polls, aktywność fizyczna, Polska, opinia publiczna
Cytowanie
Gruchoła M. Physical activity of Poles in the light of public opinion polls. Health Prob Civil. 2018; 12(2): 99-109. https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74583