Relationship between health literacy and care burden in mothers of children with chronic conditions Związek między świadomością zdrowotną a obciążeniem opieką matek dzieci z chorobami przewlekłymi

Miniatura obrazu
Data
2023-09-15
Autorzy
Yalnızoğlu Çaka, Sinem
Topal, Sümeyra
Ar, Işıl
Öztürkler, Sinem
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
Background. The purpose of this study was to examine the relationship between health literacy and caregiving burden in mothers responsible for primary care of chronically ill children. Material and methods. The study, given a descriptive and analytical design, was conducted between January- May 2023 in Kocaeli province (Türkiye) with mothers (n=131) who had a child diagnosed with a chronic disease for at least one year. Data were collected using the questionnaire, Turkish Health Literacy Scale-32 (THLS-32) and Zarit Burden Scale (ZBS). Results. The mean age of mothers participating in the study was 36.96±6.56 years. It was found that there was a significant association between the different descriptive characteristics of the mothers participating in the study and the scales. It was found that the mothers had a sufficient level of health literacy (31.3%), with a mean score of 36.00±8.46 on the THLS-32. There is a significant negative correlation (r=-0.201; p=0.022) between the mean scores of THLS-32 and ZBS of the mothers participating in the study. Conclusions. As a result of this study, it was found that some demographic characteristics of mothers caring for a child with a chronic illness have an impact on caregiving burden and health literacy. As the mother’s health literacy increases, the burden of caregiving decreases. Family caregivers should be involved in designed educational and intervention programs to increase their health literacy and self-efficacy.
Wprowadzenie. Celem niniejszej pracy było zbadanie związku pomiędzy świadomością zdrowotną a obciążeniem opieką matek odpowiedzialnych za podstawową opiekę nad dziećmi przewlekle chorymi. Materiał i metody. Badania, mające charakter opisowo-analityczny, przeprowadzono w okresie od stycznia do maja 2023 roku w prowincji Kocaeli (Turcja) z udziałem matek (n=131) mających dzieci, u których co najmniej rok wcześniej zdiagnozowano chorobę przewlekłą. Dane zebrano przy użyciu kwestionariusza, skali wiedzy zdrowotnej Turkish Health Literacy Scale-32 (THLS-32) i skali obciążenia opieką Zarit Burden Scale (ZBS). Wyniki. Średni wiek matek biorących badaniach w badaniu wyniósł 36,96±6,56 lat. Stwierdzono, że istnieje istotny związek pomiędzy różnymi cechami opisowymi matek biorących udział w badaniach a skalami. Stwierdzono, że matki posiadały wystarczający poziom świadomości zdrowotnej (31,3%), ze średnim wynikiem 36,00±8,46 w skali THLS-32. Istnieje istotna ujemna korelacja (r=-0,201; p=0,022) pomiędzy średnimi wynikami w skali THLS-32 i ZBS matek biorących udział w badaniach. Wnioski. Na podstawie niniejszych badań stwierdzono, że niektóre cechy demograficzne matek opiekujących się dzieckiem chorym przewlekle mają wpływ na obciążenie opieką i świadomość zdrowotną. Wraz ze wzrostem wiedzy matki na temat zdrowia zmniejsza się obciążenie opieką. Opiekunowie stanowiący rodzinę powinni brać udział w opracowanych programach edukacyjnych i interwencyjnych, aby zwiększyć swoją świadomość zdrowotną i poczucie własnej skuteczności.
Opis
Słowa kluczowe
care burden, health literacy, chronic disease, nursing, child, obciążenie opieką, świadomość zdrowotna, choroba przewlekła, pielęgniarstwo, dziecko
Cytowanie
Yalnızoğlu Çaka S, Topal S, Ar I, Öztürkler S. Relationship between health literacy and care burden in mothers of children with chronic conditions. Health Prob Civil. 2024; 18(1): 5-15. https://doi.org/10.5114/hpc.2023.131166