Foster care system in Poland and Slovakia. Comparative analysis / System pieczy zastępczej w Polsce i na Słowacji. Analiza porównawcza

Miniatura obrazu
Data
2023-12-19
Autorzy
Ruszkowska, Marzena
Lovašová, Soňa
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
The functioning of the foster care system seems to be a particularly relevant issue, as several children are placed in it every day, and the applicable regulations adopted by other European countries are worth analysing. Material and methods: This publication is intended as an attempt to compare the solutions adopted in the Slovak Republic and Poland regarding the foster care system. The comparative analysis is based on available research, legal regulations and statistical data. Results: Both countries practice deinstitutionalisation, i.e. the placement of children from dysfunctional families in family-type care in the first instance. The Slovak system is much less developed than the Polish system. Conclusions: Differences between the systems are visible, for example, in the requirements for foster carers, the types of funding and the length of stay of adult foster carers in the system.
Problematyka dotycząca funkcjonowania systemu pieczy zastępczej wydaje się szczególnie istotna, bowiem codziennie trafia do niego kilkoro dzieci, przy czym warto poddawać analizom regulacje przyjmowane przez inne kraje europejskie. Materiał i metody: Niniejsza publikacja ma stanowić próbę porównania rozwiązań przyjętych w Republice Słowackiej i w Polsce odnośnie systemu pieczy zastępczej. Analiza porównawcza powstała na podstawie dostępnych badań, regulacji prawnych oraz danych statystycznych. Wyniki: W jednym i drugim kraju mamy do czynienia z deinstytucjonalizacją, czyli umieszczaniem dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w pierwszej kolejności w pieczy o charakterze rodzinnym. Przy czym system słowacki jest znacznie mniej rozbudowany jak system polski. Wnioski: Różnice między systemami widoczne są m.in. w wymogach stawianych opiekunom zastępczym, rodzajach finansowania, a także długości pobytu pełnoletnich wychowanków w tym systemie.
Opis
Słowa kluczowe
foster care, Poland, Slovakia, comparative analysis, piecza zastępcza, Polska, Słowacja, analiza porównawcza
Cytowanie
Ruszkowska, M, Lovasova, S., (2023)., Foster care system in Poland and Slovakia. Comparative analysis / System pieczy zastępczej w Polsce i na Słowacji. Analiza porównawcza, Social Dissertations / Rozprawy Społeczne, 17(227-238). https://doi.org/DOI: 10.29316/rs/175191