Knowledge of parents of children with autism from Poland, Belarus and France concerning their child’s condition Wiedza rodziców dzieci z autyzmem z Polski, Białorusi i Francji na temat choroby dziecka

Miniatura obrazu
Data
2019-02-26
Autorzy
Ślifirczyk, Anna
Krajewska-Kułak, Elżbieta
Krukowska, Martyna
Maciorkowska, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. Autism is not only a problem for p eople with autism, but also for their entire families. Material and methods. 83 families were analysed, including 30 families from Poland, 25 families from Belarus and 28 families from France, an author’s questionnaire was used. Results. The majority of respondents were aware of the fact that autism can also be diagnosed in an adult person. Likewise, the notion of the autistic spectrum was known. While parents from Poland and France realised that a one-time diagnosis of the condition is insufficient, parents from Belarus more often chose the incorrect answer, and therefore they express the tendency to immediately start a therapy without additional consultations. All respondents from France chose the statement that treatment of autism should be started before the age of 3, which was confirmed by the majority of respondents from the other two countries. Polish parents barely considered the importance of preparation required to understand their child’s behaviour, whereas this aspect of the therapy was indicated by almost 90% of the respondents from the other two countries. Parents from Poland (69%) and Belarus (76%) were mostly convinced that autism cannot be cured completely. A different opinion was expressed by 42.9% of parents from France, who were convinced about it. The Poles most willingly used the Internet as a source of knowledge, while the French and Belarusians - a psychologist. A paediatrician was a preferred educator in Poland, in Belarus and France - a psychologist. Conclusions. The parents of autistic children, regardless of the country, showed a low level of knowledge about autism. The vast majority of respondents declared a desire to deepen their knowledge on autism, expressing their preference to have an individual conversation with an educator.
Wprowadzenie. Autyzm nie jest problemem jedynie osób z autyzmem, ale również całych ich rodzin. Materiał i metody. Analizie poddano 83 rodziny, w tym 30 rodzin z Polski, 25 rodzin z Białorusi oraz 28 rodzin z Francji i wykorzystano kwestionariusz autorski. Wyniki. Większość ankietowanych wiedziała, że autyzm można zdiagnozować także u osoby dorosłej, znane było także pojęcie spektrum autystycznego. O ile rodzice z Polski i Francji zdawali sobie sprawę, że jednorazowa diagnoza choroby jest niewystarczająca, to rodzice z Białorusi częściej wybierali błędną odpowiedź, a więc natychmiastowe rozpoczęcie terapii bez dodatkowych konsultacji. Wszyscy ankietowani z Francji wybierali stwierdzenie, iż leczenie autyzmu należy zacząć przed 3 rokiem życia, co potwierdziło większość ankietowanych z pozostałych dwóch krajów. Rodzice z Polski ledwie w połowie za ważne uznali przygotowanie rodziców do zrozumienia zachowań dziecka, podczas gdy ten aspekt terapii wskazało niemal 90% ankietowanych z dwóch pozostałych krajów. Rodzice z Polski (69%) i Białorusi (76%) byli w większości przekonani, iż autyzmu nie można wyleczyć całkowicie. Odmienną opinię wyraziło 42,9% przekonanych o tym rodziców z Francji. Polacy najchętniej jako źródło wiedzy wykorzystywali Internet, Francuzi i Białorusini - psychologa. Za edukatora w Polsce preferowano pediatrę, na Białorusi i we Francji - psychologa. Wnioski. Rodzice dzieci autystycznych, niezależnie od kraju, wykazywali niski poziom wiedzy na temat autyzmu. Zdecydowana większość respondentów deklarowała chęć pogłębienia wiedzy na temat autyzmu preferując w tym celu rozmowę indywidualną z edukatorem.
Opis
Słowa kluczowe
autism, parents, knowledge, autyzm, rodzice, wiedza
Cytowanie