Konflikt i agresja w zawodzie pracownika socjalnego / Conflict and aggression in the profession of a social worker

Miniatura obrazu
Data
2022-04-28
Autorzy
Głódź, Natalia
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Artykuł prezentuje teoretyczno-badawcze spojrzenie na zjawisko agresji i konfliktu. Celem artykułu było przedstawienie rzetelnej wiedzy na temat zjawiska agresji i konfliktu przy uwzględnieniu specyfiki obszaru pracy socjalnej. Materiał i metody: Materiał teoretyczny w celu ukazania wielowymiarowości zjawisk został uzupełniony badaniami jakościowymi (agresja) i ilościowymi (konflikt). Badania dotyczące konfliktu przeprowadzone zostały w 2019 roku na grupie badawczej 70 pracowników socjalnych. W zakresie agresji, wykorzystane zostały badania przeprowadzone w 2018 roku na poczet pracy magisterskiej pt. „Agresja, jako kluczowy problem pracownika socjalnego w relacji z klientem. Wielokrotne studium przypadku”. Pozyskane analizy będą służyć dalszym, szerzej zakrojonym badaniom w tym zakresie tematycznym. Wyniki: Konflikt i agresja zgodnie z oczekiwaniami, okazał się być realnym problemem w relacji klient-pracownik socjalny. Ich destruktywne oddziaływanie bez wątpienia może zaburzyć proces poprawnej komunikacji i pomocy oraz zniszczyć sieci relacyjno-pomocowe. Wnioski: Ukazanie tych zjawisk w wymiarze badawczym, może być ważnym konstruktem do przyszłych odpowiednich działań zapobiegawczych.
The aim of the article was to present reliable knowledge about the phenomenon of aggression and conflict taking into account the specificity of the field of social work. Material and methods: The theoretical material was supplemented by qualitative (aggression) and quantitative (conflict) research. The research on conflict was conducted in 2019 on a research group of 70 social workers. In terms of aggression, the research conducted in 2018 for the master’s thesis entitled. „Aggression as a key problem of the social worker in the relationship with the client. A multiple case study”. Results: Conflict and aggression, as expected, was found to be a real problem in the client- social worker relationship. Their destructive influence undoubtedly disrupts the process of proper communication and assistance and destroys relational and supportive networks. Conclusions: Showing these phenomena in a research dimension, can be an important construct for future appropriate preventive actions.
Opis
Słowa kluczowe
komunikacja, pracownik socjalny, konflikt, agresja, praca socjalna, communication, social worker, conflict, aggression, social work
Cytowanie
Głódź Natalia,(2021), Konflikt i agresja w zawodzie pracownika socjalnego / Conflict and aggression in the profession of a social worker, Rozprawy Społeczne / Social Dissertations, 15(4), 96-109. https://doi.org/10.29316/rs/144841