Functional diagnostics and physiotherapeutic treatment in de Quervain syndrome

Miniatura obrazu
Data
2020-06-04
Autorzy
Zaworski, Kamil
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
De Quervain syndrome involves the inflammation of the common tendon sheath of the abductor pollicis longus (APL) and the extensor pollicis brevis (EPB) in the region of the radial styloid process. This condition can be caused by microtraumas that occur in the course of repetitive mechanical activities and systemic diseases of the connective tissue, such as rheumatoid arthritis. The symptom of de Quervain syndrome is pain in the forearm at the height of the radial styloid process. The pain intensifies during the extension of the thumb. Other symptoms include redness and swelling in the region. The physical examination most often involves two tests: Finkelstein’s test and Eichhoff’s test. Physiotherapeutic treatment is an important element of conservative treatment of de Quervain syndrome. The article aims to present functional diagnostics and physiotherapeutic methods that are used in the treatment of de Quervain syndrome based on the available literature. The review used the division of therapeutic methods into three basic sections: kinesitherapy, physical therapy and therapeutic massage, and was expanded to include physioprophylaxis and education, kinesiotaping and acupuncture. The discussed publications noted a significant improvement in terms of reducing pain and functionality in patients with de Quervain syndrome using various physiotherapeutic methods and their combinations. Unfortunately, there is a small number of randomized clinical trials. Hence, it is difficult to draw clear conclusions about the most effective forms of treatment. Further research is required in order to achieve the integration of the most effective physiotherapeutic methods in the treatment of de Quervain syndrome and the assessment of its short and long-term effects.
Zespół de Quervaina to stan zapalny wspólnej pochewki ścięgna odwodziciela długiego kciuka (APL) i prostownika krótkiego kciuka (EPB) w okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej. Ta jednostka chorobowa może być spowodowana mikrourazami w przebiegu powtarzalnych czynności mechanicznych i chorobami układowymi tkanki łącznej, takimi jak zapalenia o charakterze reumatoidalnym. Objawy zespołu de Quervaina to dolegliwości bólowe przedramienia na wysokości wyrostka rylcowatego kości promieniowej nasilające się podczas prostowania kciuka. Także w tym rejonie może pojawić się zaczerwienienie oraz obrzęk. W badaniu przedmiotowym najczęściej wykorzystywane są dwa testy: Finkelsteina i Eichhoffa. Leczenie fizjoterapeutyczne jest ważnym elementem leczenia zachowawczego zespołu de Quervaina. Celem artykułu jest przedstawienie diagnostyki funkcjonalnej oraz metod fizjoterapeutycznych w leczeniu zespołu de Quervaina na podstawie dostępnej literatury. W przeglądzie zastosowano podział metod leczniczych na trzy podstawowe działy: kinezyterapię, fizykoterapię i masaż leczniczy oraz rozszerzono go o fizjoprofilaktykę i edukację, kinesiotaping oraz akupunkturę. W omawianych publikacjach odnotowano istotną poprawę w kwestii obniżenia dolegliwości bólowych oraz poprawy funkcjonalnej u pacjentów z zespołem de Querveina przy zastosowaniu różnych metod fizjoterapeutycznych i ich kombinacji. Niestety, istnieje mała liczba randomizowanych badań klinicznych, stąd też trudno jest wyciągnąć jednoznaczne wnioski dotyczące wskazania najefektywniejszych form leczenia. Wymagane są dalsze badania skupione na poszukiwaniu zintegrowania najskuteczniejszych metod fizjoterapeutycznych leczenia zespołu de Quervaina oraz oceny efektów krótko i długoterminowych.
Opis
Słowa kluczowe
tendinitis, diagnosis, treatment, de Quervain, physiotherapy, zapalenie ścięgna, rozpoznanie, leczenie, fizjoterapia
Cytowanie
Zaworski K. Functional diagnostics and physiotherapeutic treatment in de Quervain syndrome. Health Prob Civil. 2020; 14(4): 305-313. https://doi.org/10.5114/hpc.2020.95502