The concept of financial control of communes based on the experience of Poland / Koncepcja kontroli finansowej gmin oparta na doświadczeniach Polski

Miniatura obrazu
Data
2021-03-31
Autorzy
Belia, Andriana
Storonyanska, Iryna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The subject of the study are the elements of the Ukrainian financial control system. A combination of those elements enables formulating a concept which is directed at financial control of communes. The purpose of the study is identifying main directions of modernization of the Ukrainian financial control system over self-government units. Materials and methods: This study provides an analysis of government data and commercial statistics based on official studies, evaluation reports, program documents, website data, open research papers and promotional materials. The main elements and European experience that, in the author's opinion, are necessary for the construction of an effective finance control system of communes have been used in the construction of the concept of financial control over communes. Results: The key elements of the system of financial control over local self-government units of Poland are revealed. The improvement of financial control over communes in Ukraine and a number of organizational, economic and legal steps to optimize financial control at the local level are proposed. Conclusions: The article presents the main principles, measures and steps functioning in Polish financial control,which constitutes the basis for the formulation of a model of local finance control in Ukraine.
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem opracowania są elementy ukraińskiego systemu kontroli finansowej. Połączenie tych elementów pozwala na sformułowanie koncepcji ukierunkowanej na kontrolę finansową gmin. Celem pracy jest wskazanie głównych kierunków ukraińskiego systemu kontroli finansowej nad modernizacją samorządu. Materiały i metody: Opracowanie opiera się na analizie źródeł danych statystyki rządowej i handlowej, oficjalnych opracowań, raportów ewaluacyjnych, dokumentów programowych, danych ze strony internetowej, artykułów naukowych i materiałów promocyjnych. Przy konstruowaniu Koncepcji kontroli finansowej gmin wykorzystano główne elementy i europejskie doświadczenia, które zdaniem autora są niezbędne do zbudowania skutecznego systemu kontroli finansów gminy. Wyniki: Ujawniono kluczowe elementy systemu kontroli finansowej nad organami samorządu terytorialnego w Polsce. Przedstawiono propozycje zwiększenia kontroli finansowej gmin na Ukrainie. Zaproponowano szereg działań organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych w celu optymalizacji kontroli finansowej na szczeblu lokalnym. Wnioski: W artykule przedstawiono główne zasady, mierniki i etapy funkcjonowania polskiej kontroli finansowej, które stanowią podstawę do sformułowania modelu lokalnej kontroli finansowej na Ukrainie.
Opis
Słowa kluczowe
communes, financial control system, state control, public control, gminy, system kontroli finansowej, kontrola państwowa, kontrola publiczna
Cytowanie
Belia, A., Storonyanska, I. (2021). The concept of financial control of communes based on the experience of Poland / Koncepcja kontroli finansowej gmin oparta na doświadczeniach Polski. Economic and Regional Studies, 14(1), 14-25. https://doi.org/10.2478/ers-2021-0002