Characteristics as well as past and present possibilities of using microorganisms listed on the CDC list A of biological agents in bioterrorist attacks Charakterystyka oraz historyczne i współczesne możliwości użycia drobnoustrojów znajdujących się na liście A czynników biologicznych CDC w ataku bioterrorystycznym

Miniatura obrazu
Data
2018-10-13
Autorzy
Weiner, Marcin
Tarasiuk, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
The study aims at characterising four bacterial infectious agents listed on the CDC A list, i.e. Anthrax (Bacillus anthracis), plague (Yersinia pestis), botulism (Clostridium botulinum) and tularemia (Francisella tularensis) as potential tools used in a bioterrorist attack causing diseases. The paper also includes information on their occurrence in Poland and the EU. Despite the real threat of terrorism in the 21st century and large-scale activities aimed at limiting the occurrence of this phenomenon, it should be borne in mind that pathogens listed on the CDC list A, although spotted primarily in animals, can be a real threat to people’s health and life. Among the discussed microorganisms, only Francisella tularensis and Clostridium botulinum cause sporadic diseases in Poland; however, it should be remembered that both Bacillus anthracis, occurring in Europe, and Yersinia pestis, occurring in Asia and Africa, can pose real threats to human health and life not only in natural infections, but when used as a biological weapon.
Celem pracy jest charakterystyka czterech bakteryjnych czynników zakaźnych oraz wywoływanych przez nie jednostek chorobowych znajdujących się na liście A CDC jako potencjalnych narzędzi stosowanych w ataku bioterrorystycznym: wąglika (Bacillus anthracis), dżumy (Yersinia pestis), botulizmu (Clostridium botulinum) oraz tularemii (Francisella tularensis). W pracy zamieszczono również informacje na temat ich występowania w Polsce i UE. Pomimo realnego zagrożenia terroryzmem w XXI wieku i zakrojonych na szeroką skalę działań mających na celu ograniczenie występowania tego zjawiska, należy mieć na uwadze, że patogeny wymienione na liście A CDC, mimo, że występują przede wszystkim u zwierząt, mogą stanowić realne zagrożenie zdrowia i życia ludzi. Wśród omawianych drobnoustrojów, jedynie Francisella tularensis i Clostridium botulinum wywołują sporadyczne zachorowania w Polsce, jednak należy mieć na uwadze że zarówno Bacillus anthracis występujący w Europie oraz Yersinia pestis występująca w Azji i Afryce mogą stanowić realne zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka nie tylko w przypadku naturalnych zakażeń, ale przede wszystkim w przypadku użycia ich jako broni biologicznej.
Opis
Słowa kluczowe
Francisella tularensis, bioterrorism, Bacillus anthracis, Yersinia pestis, Clostridium botulinum, bioterroryzm
Cytowanie
Weiner M, Tarasiuk K. Characteristics as well as past and present possibilities of using microorganisms listed on the CDC list A of biological agents in bioterrorist attacks. Health Prob Civil. 2019; 13(1): 76-82. https://doi.org/10.5114/hpc.2018.78910