Identifying cocoa marketing system (Theobroma Cacao L.) at Utcubamba and Bagua provinces in the region of Amazonas-Peru / Określenie systemu marketingowego kakao (Theobroma Cacao L.) w prowincjach Utcubamba i Bagua w regionie Amazonas-Peru

Miniatura obrazu
Data
2018-12
Autorzy
Castañeda Chávez, Vincent M.
Huayama Sopla, Polito M.
Rituay Trujillo, Pablo A.
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The purpose of the study was to identify the marketing system of cocoa (Theobroma cacao L.) traditionally used by producers in the provinces of Utcubamba and Bagua in the Amazonas region in Peru. Materials and methods: The study was conducted by means of the diagnostic survey method, using direct interviews with a specified population that consisted of 90 producers out of a total of 1239 affiliates grouped in 3 agricultural organizations. The study was developed in 2017. Results: The cocoa marketing system in the Amazonas region is related to the traditionally used forms and methods of production as well as to the agents involved in it. Conclusions: The cocoa marketing system identified in the provinces under study is a free market governed by laws of supply and demand with the sale of the product to intermediaries mainly in its fresh state and as raw material.
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem i celem pracy było określenie systemu marketingowego kakao (Theobroma cacao L.) tradycyjnie stosowanego przez producentów w prowincjach Utcubamba i Bagua w regionie Amazonas w Peru. Materiały i metody: Badanie przeprowadzono metodą ankiety diagnostycznej, wykorzystując bezpośrednie wywiady z określoną liczebnie populacją, która wynosiła dokładnie 90 producentów spośród 1239 podmiotów stowarzyszonych w 3 organizacjach rolniczych. Badanie zostało opracowane w 2017 roku. Wyniki: System marketingowy kakao w regionie Amazonas jest związany z tradycyjnie stosowanymi formami i metodami produkcji oraz z podmiotami, które w nich uczestniczą. Wnioski: System marketingowy kakao zidentyfikowany w badanych prowincjach jest wolnym rynkiem regulowanym przez prawa popytu i podaży, gdzie produkt jest sprzedawany pośrednikom głównie w stanie nieprzetworzonym i jako surowiec.
Opis
Słowa kluczowe
Cocoa, production and marketing systems, district, province, region, producer organization, kakao, systemy produkcji i marketingu, okręg, prowincja, region, organizacja producentów
Cytowanie
Castañeda Chávez, V. M., Huayama Sopla, P. M., Rituay Trujillo, P.A. (2018). Identifying cocoa marketing system (Theobroma Cacao L.) at Utcubamba and Bagua provinces in the region of Amazonas-Peru / Określenie systemu marketingowego kakao (Theobroma Cacao L.) w prowincjach Utcubamba i Bagua w regionie Amazonas-Peru . Economic and Regional Studies, 11(4), 27-36. https://doi.org/10.2478/ers-2018-0033