The specific nature of agricultural production in the vicinity of the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park / Specyfika produkcji rolniczej na terenach Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego

Miniatura obrazu
Data
2018-12
Autorzy
Pisarek, Marta
Lechowska, Jadwiga
Czerniakowski, Zbigniew W.
Topczewska, Jadwiga
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The aim of the study was to evaluate activities of farms located in the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park according to the principles of sustainable development. Materials and methods: Survey research was carried out in the Korczyna commune among randomly selected farm owners at the turn of 2014 and 2015. Results and conclusion: Agricultural production is rather versatile and unspecialized in most of the farm-holdings covered by the study in Korczyna Local Government Area (LGA). Cereals dominate the cropping system, while animal husbandry is predominantly by using the Simmental cattle breed. The farmers are aware that they farm in specific conditions, where sustainable land use is crucial for protecting biodiversity and preserving cultural heritage, thus permitting inhabitants to live in an uncontaminated environment. The Korczyna Local Government Area enjoys favourable conditions for the running of ecological farms, but with farmers visibly lacking in motivation as they consider such farming system as unprofitable, besides requiring lots of time and work.
Przedmiot i cel pracy: Celem badań była ocena funkcjonowania gospodarstw rolnych położonych na terenach Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Materiały i metody: Badania ankietowe zostały przeprowadzone na terenie gminy Korczyna wśród losowo wybranych właścicieli gospodarstw rolnych na przełomie 2014 i 2015 roku. Wyniki i wnioski: W większości badanych gospodarstw w gminie Korczyna produkcja rolna ma charakter wszechstronny oraz niewyspecjalizowany. W uprawach dominują zboża, a w produkcji zwierzęcej użytkowanie bydła rasy simentalskiej. Rolnicy mają świadomość, że gospodarują w specyficznych warunkach, gdzie zrównoważone użytkowanie gruntów jest bardzo ważne dla ochrony różnorodności biologicznej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego, a także pozwala mieszkańcom na życie w nieskażonym środowisku. Gmina Korczyna posiada sprzyjające warunki do tworzenia gospodarstw ekologicznych, ale zaobserwowano brak motywacji ze strony rolników, którzy uważają ten typ gospodarowania za nieopłacalny oraz wymagający dużego nakładu pracy i czasu.
Opis
Słowa kluczowe
agricultural production, Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park, sustainable development, produkcja rolna, Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, zrównoważony rozwój
Cytowanie
Pisarek, M., Lechowska, J., Czerniakowski, Z.W., Topczewska, J. (2018). The specific nature of agricultural production in the vicinity of the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park / Specyfika produkcji rolniczej na terenach Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Economic and Regional Studies, 11(4), 69-80. https://doi.org/10.2478/ers-2018-0036