Benefits of belonging to the Cittaslow Network in the opinion of residents of member cities / Korzyści z przynależności do Sieci Cittaslow w opinii mieszkańców miast członkowskich

Miniatura obrazu
Data
2019-03-31
Autorzy
Batyk, Iwona
Woźniak, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The article presents the results of a study which aimed to elicit the opinions of the residents of Polish cities belonging to the Cittaslow Network. Materials and methods: The surveys were conducted among 100 residents from 10 Polish Cittaslow cities. Results: Most of the respondents did not identify the city’s accession to the Cittaslow with the improvement of the quality of their lives. The residents’ opinions concerning the changes that occurred after joining the Network depended on their gender, age and education. Conclusions: The survey results have revealed that the membership of the Cittaslow is strictly promotional. Its main objective is to raise funds from projects that promote the idea of Cittaslow as well as to get a promotion by participating in various international events. The opinions of the inhabitants of Cittaslow cities indicate the lack of significant effects established in relevant documents and strategies.
Przedmiot i cel pracy: Publikacja zawiera wyniki badań, których celem było poznanie opinii mieszkańców polskich miast należących do Sieci Cittaslow. Materiały i metody: Badania ankietowe przeprowadzono wśród 100 mieszkańców pochodzących z 10 polskich miast członkowskich. Wyniki: Większość respondentów nie utożsamiała przystąpienia miasta do Sieci Cittaslow z poprawą jakości życia mieszkańców. Opinie mieszkańców na temat zmian, jakie nastąpiły po wstąpieniu do Sieci zależne były od płci, wieku i wykształcenia respondentów. Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, iż przystąpienie miast do Sieci Cittaslow jest działaniem stricte promocyjnym, którego głównym celem jest pozyskanie środków finansowych z projektów promujących ideę Cittaslow oraz uzyskanie możliwości reklamy poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach o randze międzynarodowej. Opinia mieszkańców miast Cittaslow wskazuje, na brak znaczących efektów jakie zakładane są w dokumentach i strategiach.
Opis
Słowa kluczowe
Cittaslow, quality of life, sustainable development, social activities, environmental protection, jakość życia, rozwój zrównoważony, działania społeczne, ochrona środowiska
Cytowanie
Batyk, I., Woźniak, M. (2019). Benefits of belonging to the Cittaslow Network in the opinion of residents of member cities / Korzyści z przynależności do Sieci Cittaslow w opinii mieszkańców miast członkowskich. Economic and Regional Studies, 12(1), p. 56-67. https://doi.org/10.2478/ers-2019-0006