Physical activity and sitting durations among employers and employees of microenterprises

Miniatura obrazu
Data
2022-09-06
Autorzy
Albayrak Kuruoğlu, Yeşim
Sağınç, Serhat
Karaca, Ayda
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Background. The durations of sitting and standing/walking in the workplace, moderate/vigorous physical activity (MVPA), structured walking, and sports done by employers and employees of microenterprises were examined in this study. Material and methods. A total of 306 individuals (123 women and 183 men) voluntarily participated in the study. A demographic information form, the International Physical Activity Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF), and an occupation-related index and sport index of the Physical Activity Assessment Questionnaire (PAAQ) were administered during face-to-face interviews. Results. The participants were found to spend 4.42 hours sitting and 6.33 hours standing/walking in the workplace. The duration of MVPA among men was longer than among women (p<0.05). The duration of walking among younger participants (30 years and under) was longer than among others. There was no statistically significant difference in the durations of regular exercise between employers and employees (p>0.05). Half of them engaged in structured walking. Conclusions. Although the participants had an insufficient duration of MVPA, they achieved the WHO’s weekly recommended activity duration by taking part in structured walking. The participants spent more than 6 hours standing/walking in the workplace. This result is classified as low physical activity (LPA), which contributes to total physical activity. The effect of LPA on general health status should be examined in future studies.
Wprowadzenie. W ramach badania analizowano czas siedzenia i stania/chodzenia w miejscu pracy, umiarkowanej/intensywnej aktywności fizycznej (MVPA), zorganizowanego spacerowania i uprawiania sportu przez pracodawców i pracowników mikroprzedsiębiorstw. Materiał i metody. W badaniu dobrowolnie wzięło udział 306 osób (123 kobiety i 183 mężczyzn). Podczas bezpośrednich wywiadów zastosowano kwestionariusz informacji demograficznej, Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej – Kwestionariusz Krótki (IPAQ-SF) oraz indeks związany z zawodem i indeks sportowy Kwestionariusza Oceny Aktywności Fizycznej (PAAQ). Wyniki. Stwierdzono, że uczestnicy spędzają w miejscu pracy 4,42 godziny siedząc i 6,33 godziny stojąc/ chodząc. Czas MVPA wśród mężczyzn był dłuższy niż wśród kobiet (p<0,05). Czas spacerowania wśród młodszych uczestników (30 lat i mniej) był dłuższy niż wśród pozostałych. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w czasie trwania regularnych ćwiczeń między pracodawcami a pracownikami (p>0,05). Połowa z nich uczestniczyła w zorganizowanym spacerze. Wnioski. Pomimo tego, że uczestnicy wykazali niewystarczający czas MVPA, osiągnęli zalecany przez WHO tygodniowy czas aktywności dzięki udziałowi w zorganizowanych spacerach. Uczestnicy spędzali ponad 6 godzin stojąc/chodząc w miejscu pracy. Wynik ten zaliczany jest do niskiej aktywności fizycznej (LPA), która przyczynia się do całkowitej aktywności fizycznej. Wpływ LPA na ogólny stan zdrowia powinien zostać oceniony w przyszłych badaniach.
Opis
Słowa kluczowe
sitting duration, microenterprise, physical activity, employers, employees, czas siedzenia, mikroprzedsiębiorstwo, aktywność fizyczna, pracodawcy, pracownicy
Cytowanie
Albayrak Kuruoğlu Y, Sağınç S, Karaca A. Physical activity and sitting durations among employers and employees of microenterprises. Health Prob Civil. 2022; 16(3): 224-231. https://doi.org/10.5114/hpc.2022.118702