Use of renewable energy sources in lowemission economy plans of selected municipalities of the Lubelskie Province / Wykorzystanie zasobów energii odnawialnej w planach gospodarki niskoemisyjnej wybranych gmin województwa lubelskiego

Miniatura obrazu
Data
2019-03-31
Autorzy
Kościk, Bogdan
Kowalczyk-Juśko, Alina
Borecka, Renata
Kielmas, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The work concerns the reduction of greenhouse gas emission thanks to renewable energy sources (RES) utilized in selected municipalities of the Lubelskie Province. The aim of the study was to assess the consistency between the tasks provided in low-emission economy plans (LEEP) and the strategic documents on RES, especially biomass. The investment priorities of municipalities regarding RES and the impact of these investments on the emission of CO2 have been presented. Materials and methods: The analysis covered 8 LEEPs and programming documents: EU, national and regional ones concerning RES. Results: EU and Polish policy contribute to the development of RES, including biomass, under the condition that their negative effect on the environment, resulting especially from biomass burning, is limited. Municipalities intend mainly to use solar energy, yet the technologies of biomass they suggest are not always in line with new trends. Conclusions: Measures limiting the emission of greenhouse gases, including the use of RES, are provided in the analysed LEEPs. However, some municipalities intend to produce energy from biomass, mainly in the process of combustion. As this is not in line with the latest EU recommendations, such plans should then be verified.
Przedmiot i cel pracy: Praca dotyczy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w wybranych gminach województwa lubelskiego. Celem pracy była ocena spójności zadań zawartych w planach gospodarki niskoemisyjnej (PGN) z dokumentami strategicznymi dotyczącymi OZE, szczególnie biomasy. Przedstawione zostały priorytety inwestycyjne gmin, dotyczące OZE oraz wpływ tych inwestycji na emisję CO2. Materiały i metody: Analizie poddano 8 PGN oraz dokumenty programowe: unijne, krajowe i regionalne, dotyczące OZE. Wyniki: Polityka UE i Polski sprzyja rozwojowi OZE, w tym biomasy, pod warunkiem ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, szczególnie wskutek spalania biomasy. Gminy zamierzają wykorzystać głównie energię słoneczną, zaś proponowane technologie zastosowania biomasy nie zawsze są zgodne z nowymi trendami. Wnioski: W analizowanych PGN zawarte są działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych, obejmujące wykorzystanie OZE. Część gmin zakłada produkcję energii z biomasy, głównie w procesie spalania, jednak ta technologia nie jest zgodna z najnowszymi zaleceniami UE i gminy powinny zweryfikować swoje zamierzenia.
Opis
Słowa kluczowe
low-emission economy, renewable energy sources, biomass, bioeconomy, gospodarka niskoemisyjna, odnawialne źródła energii, biomasa, biogospodarka
Cytowanie
Kościk, B., Kowalczyk-Juśko, A., Borecka, R., Kielmas, K. (2019). Use of renewable energy sources in lowemission economy plans of selected municipalities of the Lubelskie Province / Wykorzystanie zasobów energii odnawialnej w planach gospodarki niskoemisyjnej wybranych gmin województwa lubelskiego. Economic and Regional Studies, 12(1), p. 33-44. https://doi.org/10.2478/ers-2019-0004