Postrzeganie i respektowanie godności więźniów przez funkcjonariuszy Służby Więziennej / The perception of, and respect for, prisoners’ dignity among Prison Service officers

Miniatura obrazu
Data
2020-02-29
Autorzy
Lenart-Kłoś, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy jest ustalenie postaw funkcjonariuszy Służby Więziennej wobec godności osób pozbawionych wolności, a w szczególności zbadanie korelacji między wybranymi uwarunkowaniami (płcią, działem pracy, stażem zawodowym, religijnością i stanem cywilnym) i postrzeganiem godności osób pozbawionych wolności wraz z implikacjami. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono w latach 2014-2015 wśród 475 funkcjonariuszy Służby Więziennej pracujących w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Badania zostały zrealizowane za pomocą ankiety audytoryjnej w ośrodkach szkoleń Służby Więziennej. Wyniki. Funkcjonariusze działu ochrony, osoby z dłuższym doświadczeniem zawodowym i mniej religijne postrzegają więźniów, jako ludzi gorszych od pozostających na wolności. Wychowawcy częściej niż pracownicy działu ochrony używają w kontaktach z więźniami formy „pan / pani”, natomiast osoby z dłuższym stażem pracy częściej zwracają się po imieniu. Respondenci pozostający w związku i regularnie praktykujący są bardziej skłonni zaryzykować życie w obronie skazanych. Wnioski. Do cech społeczno-demograficznych funkcjonariuszy Służby Więziennej różnicujących postrzeganie godności więźniów należą: dział pracy, staż zawodowy, stan cywilny i religijność. Nie wykazano natomiast istotnego zróżnicowania w zależności od płci.
Purpose of the work. The purpose of this article is to identify the attitudes of Prison Service officers towards the dignity of imprisoned people, and in particular to explore the correlations between selected determinants, such as gender, department, professional experience, religiosity, and marital status, and the perception of the dignity of prisoners, and their implications. Research material and methods. This study was conducted between 2014 and 2015 among 475 Prison Service officers working in direct contact with prisoners. The study had the form of a group-administered questionnaire and was carried out in Prison Service training centres. Results. Officers who worked in the Security Department, had longer professional experience, and were less religious, perceived prisoners as inferior to people living outside prison. Rehabilitation officers were more likely than Security Department officers to address prisoners using “sir / madam”, and more senior ones were more likely to be on first name terms with prisoners. Respondents who were in a relationship and were practising believers were more likely to risk their lives to defend prisoners. Conclusions. The socio-demographic characteristics that determined how Prison Service officers perceived prisoners and their dignity included the department in which they worked, their professional experience, marital status and religiosity. No significant differences were found between genders.
Opis
Słowa kluczowe
godność, Służba Więzienna, więziennictwo, więźniowie, dignity, Prison Service, prison system, prisoners
Cytowanie
Lenart-Kłoś, K. (2019). Postrzeganie i respektowanie godności więźniów przez funkcjonariuszy Służby Więziennej / The perception of, and respect for, prisoners’ dignity among Prison Service officers, Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 13(4), 83-95. https://doi.org/10.29316/rs/113653