Eastern Borderland of the European Union in the process of networking, as exemplified by the Polish-Belarusian cross-border cooperation / Wschodnie pogranicze Unii Europejskiej w procesie usieciowienia na przykładzie polsko-białoruskiej współpracy transgranicznej

Miniatura obrazu
Data
2018-03
Autorzy
Partycki, Sławomir
Błaszczak, Dawid
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The purpose of the study is to analyse the structure and the relation of the Polish-Belarusian cross-border cooperation network, to identify the key nodes in the network, to analyse the dynamics of connections between the actors, and to identify the most important changes in the structure of the network. Materials and methods: The article quotes the results of analyses of cross-border projects from 2004- 2017. The analysis includes projects completed, applicants, and partners of projects. The network analysis was carried out using Ucinet and NetDraw software. Results: The structure of the Polish-Belarusian cooperation is dominated by several large nodes, on the other hand there are many micronetworks – of three or four nodes, which are connected with each other. Conclusions: The Polish-Belarusian cooperation is of great importance for the international relations of the Polish state. Projects carried out by entities located at the border strengthen the cooperation, bringing a number of measurable benefits (hard and soft), depending on nature of the projects, as well as frequency and scale of the undertaken activities.
Przedmiot i cele pracy: Celem opracowania jest analiza struktury oraz relacji polsko-białoruskiej sieci współpracy transgranicznej, określenie kluczowych węzłów w sieci, analiza dynamiki powiązań pomiędzy aktorami ora identyfikacja najważniejszych zmian w strukturze sieci. Materiały i metody: W artykule wykorzystano wyniki analiz projektów transgranicznych z lat 2004- 2017. W analizie uwzględniono realizowane projekty oraz wnioskodawców i partnerów w projektach. Analizę sieci przeprowadzono za pomocą programu Ucinet i NetDraw. Wyniki: Struktura polsko-białoruskiej współpracy zdominowana jest przez kilka dużych węzłów, z drugiej strony występuje wiele mikrosieci – trzech lub czterech węzłów, połączonych między sobą. Wnioski: Polsko-białoruska współpraca ma istotne znaczenie dla relacji międzynarodowych państwa polskiego. Projekty realizowane przez podmioty zlokalizowane przy granicy wzmacniają współpracę, przynosząc szereg wymiernych korzyści (twardych i miękkich), w zależności od charakteru projektów, jak również częstotliwości i skali podejmowanych działań.
Opis
Słowa kluczowe
analysis of social networks, social capital, the concept of small worlds, cross-border cooperation networks, East-West geopolitics, analiza sieci społecznych, kapitał społeczny, koncepcja małych światów, transgraniczne sieci współpracy, geopolityka Wschód – Zachód
Cytowanie
Partycki S., Błaszczak D. (2018), Eastern Borderland of the European Union in the process of networking, as exemplified by the Polish-Belarusian cross-border cooperation / Wschodnie pogranicze Unii Europejskiej w procesie usieciowienia na przykładzie polsko-białoruskiej współpracy transgranicznej. Economic and Regional Studies, Vol. 11, No. 1, pp. 34-50. https://doi.org/10.29316/ers-seir.2018.03