Methodologies for measuring mobility in COVID-19 research / Metodologia pomiaru mobilności w badaniach nad COVID-19

Miniatura obrazu
Data
2023-06-30
Autorzy
Zsigó, Zsanett
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Subject and purpose of the work: The subject of this paper is the mobility research in Europe focused on the COVID-19 pandemic, and the aim is to give a comparative overview on the used methods and datasets of the literature and identify research gaps. Materials and methods: The method is based on the methodological literature review method. The source of the reviewed literature is the EBSCO online database. Results: The literature based on the analysed territorial level can be classified. Results show the levels of research are city, national and complex levels. Most research is based on secondary data. Spatial indicators are relevant at a national level. Research gaps have been found in terms of time and space. Conclusions: The existing literature based on the analysed territorial level can be classified. Results show there are 3 levels of research; city, national and complex levels, and most research is based on secondary data, primary data collection is relevant only on a city level. Spatial indicators are common on a national level. Research gaps have been found in terms of time and space.
Przedmiot i cel pracy: Tematem pracy są badania nad mobilnością przeprowadzone w Europie w czasie pandemii COVID-19. Celem pracy jest dokonanie analizy porównawczej metod badawczych i zbiorów danych zawartych w literaturze oraz zidentyfikowanie luk badawczych. Materiał i metody: Metoda badawcza jest oparta na systematycznym przeglądzie literatury. Źródłem analizowanej literatury jest internetowa baza danych EBSCO. Wyniki: Literaturę źródłową można sklasyfikować na podstawie poziomu terytorialnego. Wyniki badań wskazują następujące poziomy badań: miasto, państwo i poziom złożony. Większość badań jest opartych na danych drugorzędowych. Wskaźniki przestrzenne są istotne na poziomie państwa. Luki badawcze zostały zidentyfikowane w następujących obszarach: czas i przestrzeń. Wnioski: Literaturę źródłową można sklasyfikować na podstawie poziomu terytorialnego. Wyniki badań wskazują trzy poziomy badawcze: miasto, państwo i poziom złożony. Większość badań jest opartych na danych drugorzędowych. Gromadzenie danych pierwotnych ma znaczenie tylko na poziomie miasta. Wskaźniki przestrzenne są często wykorzystywane na poziomie państwa. Luki badawcze zostały zidentyfikowane w następujących obszarach: czas i przestrzeń.
Opis
Słowa kluczowe
COVID-19, mobility research, Europe, internal mobility, badania nad mobilnością, Europa, mobilność wewnętrzna
Cytowanie
Zsigó, Z. (2023). Methodologies for measuring mobility in COVID-19 research / Metodologia pomiaru mobilności w badaniach nad COVID-19. Economic and Regional Studies, 16(2), 186-202. https://doi.org/10.2478/ers-2023-0013