Differences in defining the virtual and traditional teams / Różnice w definiowaniu zespołów wirtualnych i tradycyjnych

Miniatura obrazu
Data
2022-06-30
Autorzy
Seliverstova, Yana
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Subject and purpose of work: This paper aims to review the current literature on virtual teams in order to compile what we, as a scientific community, know about virtual teams and their management Materials and methods: This research study is based on a systematic literature review of the Scopus database. Results: The study provides a holistic definition of virtual teams and their classification based on a variety of criteria. It also discusses types of virtual teams as well as their benefits and drawbacks.. The key characteristics of virtual team management are analysed in relation to traditional team management Conclusions: In 2022, virtual teams are promising and dynamically developing as digital technologies, current globalisation and the COVID19 pandemic allow for and even enforce remote work. This form of employment is beneficial and convenient, but at the same time, associated with some risks and difficulties that can be avoided with the proper organisation of the process.
Przedmiot i cel pracy: Celem niniejszej pracy jest przegląd aktualnej literatury na temat zespołów wirtualnych, aby zgromadzić to, co jako środowisko naukowe wiemy na temat zespołów wirtualnych i zarządzania nimi. Materiały i metody: W niniejszym badaniu zastosowaliśmy systematyczny przegląd literatury w oparciu o bazę danych Scopus. Wyniki: W artykule przedstawiono holistyczną definicję zespołów wirtualnych oraz ich klasyfikację w oparciu o różne kryteria. Omówiono w nim także rodzaje zespołów wirtualnych oraz korzyści i wady takich zespołów. Przeanalizowano kluczowe cechy zarządzania zespołami wirtualnymi w odniesieniu do tradycyjnego zarządzania zespołami. Wnioski: W 2022 roku zespoły wirtualne są rozwiązaniem obiecującym i dynamicznie się rozwijającym, ponieważ technologie cyfrowe oraz obecna globalizacja i pandemia COVID-19 sprzyjają pracy zdalnej, a nawet ją wymuszają. Taka forma zatrudnienia jest korzystna i wygodna, ale jednocześnie wiąże się z pewnym ryzykiem i trudnościami, których można uniknąć przy właściwej organizacji procesu.
Opis
Słowa kluczowe
information and communication technologies, distributed team, technological progress, remote work, administration, global project management, technologie informacyjne i komunikacyjne, zespół rozproszony, postęp technologiczny, praca zdalna, administracja, zarządzanie projektami globalnymi
Cytowanie
Seliverstova, Y. (2022). Differences in defining the virtual and traditional teams / Różnice w definiowaniu zespołów wirtualnych i tradycyjnych. Economic and Regional Studies, 15(2), 250-265. https://doi.org/10.2478/ers-2022-0017