Application of portfolio matrix for resource allocation purposes in sports: the case of Hungary Zastosowanie analizy macierzy portfelowej w celu alokacji środków w sporcie: analiza na przykładzie Węgier

Miniatura obrazu
Data
2022-12-30
Autorzy
Hoffbauer, Márk
Ács, Pongrác
Stocker, Miklós
Paár, Dávid
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Background. Sports can function in a number of contexts in society, therefore government-related financial contribution can be justified. The resource allocation decisions of the contributor are always a relevant topic. The aim of this paper was to create a modified portfolio matrix tool for resource allocation purposes, which can be used at the national, regional, municipal or organizational level. Material and methods. The study consists of two researches conducted with the use of Google Forms. Two target groups (sports clubs from Baranya County and outstanding sports clubs in Hungary) were taken into consideration. Results. During the interviews in each group of sports clubs, 40 and 52 sports respectively were evaluated. The 12 most important sports were selected for this study. It can be seen that there is no significant difference between the regional and national rankings of sports. Outstanding sports clubs evaluated the given sports higher overall than regional sports clubs with regard to both categories: “the future vision of sport” and “the current impact”. Conclusions. The sport portfolio matrix can serve as the basis for the resource allocation decisions, but it has to be complemented with other funding schemes as this tool incentivizes mostly present performance, whereas strategic considerations should have another platform.
Wprowadzenie. Sport może funkcjonować w wielu kontekstach w społeczeństwie, dlatego wkład finansowy pochodzący od organów rządowych może mieć swoje uzasadnienie. Decyzje dotyczące alokacji zasobów przez podmiot wnoszący wkład są zawsze istotną kwestią. Celem niniejszej pracy było stworzenie zmodyfikowanego narzędzia macierzy portfelowej w celu alokacji środków, które może być stosowane na poziomie krajowym, regionalnym, miejskim lub organizacyjnym. Materiał i metody. Niniejsza praca składa się z dwóch badań, przeprowadzonych z wykorzystaniem Google Forms. Uwzględniono dwie grupy docelowe (kluby sportowe komitatu Baranyi oraz wyróżniające się kluby sportowe na Węgrzech). Wyniki. W wywiadach w poszczególnych grupach klubów sportowych, oceniono odpowiednio 40 i 52 dyscypliny sportowe. Do celów niniejszej pracy wybrano 12 najważniejszych. Można zauważyć, że nie ma znaczącej różnicy pomiędzy rankingiem sportów na poziomie regionalnym i krajowym. Kluby sportowe o wybitnych osiągnięciach oceniły dane dyscypliny sportowe ogólnie wyżej niż regionalne kluby sportowe w obu kategoriach: „wizja przyszłości sportu” oraz „bieżący wpływ”. Wnioski. Macierz portfelowa w sporcie może służyć jako podstawa do podejmowania decyzji o alokacji środków, ale musi być uzupełniona o inne systemy finansowania, ponieważ narzędzie to opiera się głównie na obecnych wynikach, podczas gdy względy strategiczne powinny wykorzystywać inną platformę.
Opis
Słowa kluczowe
sports portfolio matrix, Hungarian sport system, sports economics, sports evaluation, resource allocation, macierz portfelowa w sporcie, węgierski system sportowy, ekonomia sportu, ocena sportu, alokacja zasobów
Cytowanie
Hoffbauer M, Ács P, Stocker M, Paár D. Application of portfolio matrix for resource allocation purposes in sports: the case of Hungary. Health Prob Civil. 2022; 16(4): 351-359. https://doi.org/10.5114/hpc.2022.120223