Crisis aspects of the COVID-19 pandemic in the social sphere and secondarily in economic one / Kryzysowe aspekty pandemii COVID-19 w sferze społecznej i wtórnie – w gospodarczej

Miniatura obrazu
Data
2022-03-31
Autorzy
Wójcicki, Włodzimierz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Subject and purpose of work: The study focuses on the social and economic impact of the COVID-19 pandemic globally and regionally, particularly in Poland. Materials and methods: Based on the literature, the historic origins of various pandemics have been presented as evidence for their cyclicity. Results: An analysis of current COVID-19 reports serves to verify the hypothesis that the economic outcomes are secondary to the social outcomes, which generally distinguishes the current crisis from other known economic and financial crises of the market origin. The recovery from the economic crisis leads to the strengthening of the private sector, but the public sector, especially health care and education, is of particular significance in the pandemic crisis. Conclusions: The need to develop instruments of fighting the crisis has been indicated, with special emphasis on logistics. The pandemic may solidify many years of cultural, social and economic changes, so far rather modestly foreshadowed by various signs.
Przedmiot i cel pracy: P rzedmiotem o pracowania j est s połeczne o raz g ospodarcze z naczenie pandemii COVID-19 w wymiarze globalnym i regionalnym, w szczególności w Polsce. Materiały i metody: Na podstawie literatury przedstawiono historyczne korzenie różnych pandemii, potwierdzające ich cykliczność. Wyniki: Analiza bieżących doniesień dotyczących COVID-19 posłużyła weryfikacji hipotezy o wtórności skutków gospodarczych względem skutków społecznych, co zasadniczo różni obecny kryzys od znanych kryzysów gospodarczych i finansowych o proweniencji rynkowej. W perspektywie wychodzenia z kryzysu gospodarczego jest umocnienie sektora prywatnego, w przypadku kryzysu pandemicznego szczególne znaczenie przypisuje się sektorowi publicznemu, w szczególności ochronie zdrowia i edukacji. Wnioski: Wskazano potrzebę wypracowania instrumentarium walki z kryzysem bazującego przede wszystkim na logistyce. Pandemia może ugruntować wieloletnie zmiany kulturowe, społeczne i gospodarcze, na razie dość skromnie zapowiadane różnymi oznakami.
Opis
Słowa kluczowe
pandemic, pandemic cycles, pandemic crisis, consequences of COVID-19, pandemia, cykle pandemiczne, kryzys pandemiczny, skutki COVID-19
Cytowanie
Wójcicki, W. (2022). Crisis aspects of the COVID-19 pandemic in the social sphere and secondarily in economic one / Kryzysowe aspekty pandemii COVID-19 w sferze społecznej i wtórnie – w gospodarczej. Economic and Regional Studies, 15(1), 74-89. https://doi.org/10.2478/ers-2022-0006