Wielokulturowość społeczeństwa polskiego – wyzwania edukacyjne i badawcze / Multiculturalism of Polish society – educational and research challenges

Miniatura obrazu
Data
2023-04-12
Autorzy
Arciszewska, Hanna
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
Artykuł ma charakter przeglądowy. Przedstawia wielokulturowy charakter społeczeństwa polskiego. W tekście uwzględniono rys historyczny, charakterystykę obecnie występujących w Polsce mniejszości z podziałem na mniejszości narodowe i etniczne oraz wyzwania edukacyjne i badawcze wynikające z omawianego zagadnienia. Celem artykułu jest ukazanie różnorodności społeczeństwa polskiego oraz wskazanie wyzwań edukacyjnych i badawczych wynikających z omawianego zagadnienia. Materiał i metody: W artykule zastosowano przegląd literatury zgodnie z przyjęciem następujących kryteriów (pytań): a) w jaką dyscyplinę wpisuje się omawiane zagadnienie? b) w jaki sposób dookreślić temat? Na jakich aspektach się skupić? c) co już wiadomo w wybranym temacie? d) kto poruszał podobne zagadnienie? e) które z omawianych wątków warto poszerzyć w odniesieniu do nauk społecznych. Wyniki: W wyniku analizy literatury dokonano opisu zagadnienia wielokulturowości na przestrzeni lat oraz przedstawiono charakterystykę występujących mniejszości narodowych i etnicznych. Wnioski: Występująca wielokulturowość wymaga zmierzenia się z nowymi wyzwaniami o charakterze edukacyjnym i badawczym.
The article presents the multiculturalism of Polish society, taking into account the historical background and the existing national and ethnic minorities. Analyzing the diversity and complexity of the concept resulting from the coexistence of different cultures and religions, the author analyzes the educational and research challenges. Material and methods: The article uses a literature review in accordance with the following criteria (questions): a) what discipline does the discussed issue belong to? b) how to specify the topic? What aspects to focus on? c) what is already known about the selected topic? d) who raised a similar issue? e) which of the discussed threads are worth expanding in relation to social sciences. Results: As a result of the analysis of the literature, the issue of multiculturalism over the years was described and the characteristics of the existing national and ethnic minorities were presented. Conclusions: The existing multiculturalism requires facing new educational and research challenges.
Opis
Słowa kluczowe
mniejszość etniczna, mniejszość narodowa, wielokulturowość, mniejszość w Polsce, ethnic minority, national minority, multiculturalism, minority in Poland
Cytowanie
Arciszewska, H., Wielokulturowość społeczeństwa polskiego – wyzwania edukacyjne i badawcze / Multiculturalism of Polish society – educational and research challenges, Rozprawy Społeczne / Social Dissertations, 17, 1-19. https://doi.org/dodać: 10.29316/rs/162406