Physicians-in-training attitudes towards the community pharmacist-physician collaboration and pharmaceutical care: a 2022 cross-sectional survey in Poland Postawy szkolących się lekarzy wobec współpracy farmaceuty z lekarzem i opieki farmaceutycznej: badanie przekrojowe w Polsce w 2022 roku

Miniatura obrazu
Data
2023-12-11
Autorzy
Wrześniewska-Wal, Iwona
Pinkas, Jarosław
Jankowski, Mateusz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
Background. The World Health Organization (WHO) encourages collaboration among healthcare professionals. Due to the aging of the population and the burden of chronic diseases, there is a need to implement effective pharmaceutical care in Poland. This study aimed to characterize attitudes towards community pharmacist-physician collaboration and pharmaceutical care among physicians-in-training in Poland. Material and methods. This cross-sectional survey was conducted among 509 doctors undergoing specialization training in the fourth quarter of 2022. The study questionnaire included 18 questions on community pharmacist-physician collaborative working and pharmaceutical care. Results. I n t he g roup o f r espondents, 9 4.1% a greed t hat t here i s a n eed f or t he p hysician-pharmacist c ollaboration i n pharmaceutical care. Among the respondents, 77.2% declared a lack of knowledge of the pharmacists’ responsibilities under Polish law, and 79.6% declared that the current education programs do not prepare physicians for cooperation with pharmacists and pharmaceutical care. Most of the physicians declared that pharmacists should provide patient education on the use of medical equipment (92.5%), detection of drug-dietary supplements interactions (85.9%), and detection of polypharmacy (85.7%). Lack of IT systems supporting collaborative working and pharmaceutical care (69.5%) was the most common barrier to collaboration with physicians. Conclusions. The study showed that current cooperation between physicians and community pharmacists is limited to formal issues. Building cooperation between physicians and pharmacists must start at the education stage. The implementation of pharmaceutical care should start with the cooperation of primary care physicians and community pharmacists from community pharmacies.
Wprowadzenie. Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO) zachęca do współpracy między pracownikami służby zdrowia. Ze względu na starzenie się społeczeństwa i obciążenie chorobami przewlekłymi, istnieje potrzeba wdrożenia skutecznej opieki farmaceutycznej w Polsce. Niniejsze badania miały na celu scharakteryzowanie postaw wobec współpracy farmaceuty i lekarza środowiskowego oraz opieki farmaceutycznej wśród lekarzy stażystów w Polsce. Materiał i metody. Badania przekrojowe przeprowadzono wśród 5 09 lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w czwartym kwartale 2022 roku. Kwestionariusz badania zawierał 18 pytań dotyczących współpracy farmaceuty z lekarzem i opieki farmaceutycznej. Wyniki. W grupie respondentów, 9 4,1% zgodziło się, że istnieje potrzeba współpracy lekarza i farmaceuty o raz w drożenia opieki farmaceutycznej. Wśród badanych, 77,2% zadeklarowało brak wiedzy na temat obowiązków farmaceutów wynikających z polskiego prawa, a 79,6% stwierdziło, że obecne programy kształcenia nie przygotowują lekarzy do współpracy z farmaceutami i opieki farmaceutycznej. Większość lekarzy zadeklarowała, że farmaceuci powinni prowadzić edukację pacjentów w zakresie korzystania ze sprzętu medycznego (92,5%), wykrywania interakcji leków z suplementami diety (85,9%) oraz wykrywania polifarmacji (85,7%). Brak systemów informatycznych wspierających współpracę i opiekę farmaceutyczną (69,5%) był najczęstszą barierą we współpracy z lekarzami. Wnioski. Badania wykazały, że obecna współpraca pomiędzy lekarzami i farmaceutami jest ograniczona do kwestii formalnych. Budowanie współpracy pomiędzy lekarzami i farmaceutami musi rozpocząć się na etapie edukacji. Wdrażanie opieki farmaceutycznej powinno rozpocząć się od współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i farmaceutów z aptek ogólnodostępnych.
Opis
Słowa kluczowe
pharmaceutical care, Poland, pharmacists, collaboration, physicians, opieka farmaceutyczna, Polska, farmaceuci, współpraca, lekarze
Cytowanie
Wrześniewska-Wal I, Pinkas J, Jankowski M. Physicians-in-training attitudes towards the community pharmacist-physician collaboration and pharmaceutical care: a 2022 cross-sectional survey in Poland. Health Prob Civil. 2024; 18(1): 94-107. https://doi.org/10.5114/hpc.2023.133085