Wpływ symulacji Marketplace na kompetencje przedsiębiorcze studentów / The impact of Marketplace simulations on students’ enterpreneurial competences

Miniatura obrazu
Data
2020-02-29
Autorzy
Pyra, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy jest identyfikacja roli i wpływu symulacji komputerowej Marketplace na kompetencje studentów z zakresu przedsiębiorczości, nabyte w procesie edukacji na uczelni wyższej. Praca została osadzona w literaturze poświęconej teorii kompetencji przedsiębiorczych i zawiera prezentację badań empirycznych przeprowadzonych w toku nauczania. Materiał i metody. Analiza statystyczna testów kompetencji (przed szkoleniem i po szkoleniu). Wyniki. Badania wskazały na istotny wpływ wykorzystanej symulacji na wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i kompetencji zarządczych wśród badanych studentów. Wnioski. Badania empiryczne wpływu symulacji komputerowych na kompetencje powinny uwzględniać ograniczenia, przede wszystkim pewien stopień subiektywizmu samooceny kompetencji przedsiębiorczych badanych, a także stosowanie krótkiej listy pytań merytorycznych.
Purpose of the work. The objective of this paper is to identify the role and impact of Marketplace computer simulations on students’ competences in the field of entrepreneurship acquired in the process of studying at higher-education facilities. This paper draws on the literature describing the theory of entrepreneurial competences, and contains a presentation of the empirical research carried out in the course of learning. Material and methods. Statistical analysis of competence tests (before the training and after the training). Results. The study revealed a significant impact by the applied simulation on the increase of entrepreneurship and managerial competences among the surveyed students. Conclusions. The empirical research on the impact of computer simulations on competences should involve considering its limitations, and, above all, a certain degree of subjectivism in the self-evaluation of the entrepreneurial competences of the survey participants, as well as the use of a short list of conceptual questions.
Opis
Słowa kluczowe
symulacja, marketplace, kompetencje, przedsiębiorczość, dydaktyka, simulation, marketplace, competences, entrepreneurship, didactics
Cytowanie
Pyra, M. (2019). Wpływ symulacji Marketplace na kompetencje przedsiębiorcze studentów / The impact of Marketplace simulations on students’ enterpreneurial competences, Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 13(4),112- 125. https://doi.org/10.29316/rs/118045