The revival of regional cooperation in central Asia in the perspective of Hungary's eastern opening policy / Ożywienie współpracy regionalnej w Azji środkowej w perspektywie Węgierskiej polityki otwarcia na wschód

Miniatura obrazu
Data
2023-06-29
Autorzy
Barkanyi, Peter
Laszloasa, Vasa
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
Subject and purpose of the work: This study explores the specifics of strengthening Central Asian regional cooperation and its potential opportunities according to Hungary’s Eastern Opening Policy. Materials and methods: A two-pronged approach was used to conduct this study, which included a comprehensive literature review of relevant academic publications on regional cooperation, as well as an examination of cooperation projects to identify specific characteristics. Results are explicated using descriptive methodology for the analysis. Results: Central Asian regional integration differs from the traditional model, emphasising the importance of historical factors and the strengthening of Turkish ethnic identity as a foundation for unification efforts. Conclusions: Foreign economic engagement in Central Asia requires a continuous and assertive presence, along with the development of mutual trust due to the region’s unique historical, cultural and geopolitical context. These tendencies and intentions have been recognised by Hungarian foreign strategy - in line with the Eastern Opening Policy - with good sense and at a good pace.
Przedmiot i cel pracy: W niniejszym opracowaniu przeanalizowano specyfikę wzmacniania współpracy regionalnej w Azji Środkowej i jej potencjalne możliwości pod kątem węgierskiej Polityki Otwarcia na Wschód. Materiały i metody: D o p rzeprowadzenia n iniejszego b adania z astosowano p odejście d wutorowe, które obejmowało kompleksowy przegląd literatury w postaci odpowiednich publikacji naukowych na temat współpracy regionalnej, a także analizę projektów współpracy w celu określenia ich konkretnych cech. Wyniki wyjaśniono przy użyciu opisowej metodologii analizy. Wyniki: Integracja regionalna Azji Środkowej różni się od tradycyjnego modelu, przy czym podkreślić należy znaczenie czynników historycznych i wzmocnienia tureckiej tożsamości etnicznej jako podstawy wysiłków zjednoczeniowych. Wnioski: Zaangażowanie gospodarcze państw zewnętrznych w Azji Środkowej wymaga ciągłej i zdecydowanej obecności, a także rozwoju wzajemnego zaufania ze względu na wyjątkowy kontekst historyczny, kulturowy i geopolityczny regionu. Te tendencje i zamiary uwzględnia węgierska strategia współpracy zagranicznej – zgodna z Polityką Otwarcia na Wschód – z rozsądkiem i w dobrym tempie.
Opis
Słowa kluczowe
regional cooperation, Central Asia, Eastern Opening Policy, współpraca regionalna, Azja Środkowa, polityka otwarcia na wschód
Cytowanie
Barkanyi, P., Vasa, L. (2023). The revival of regional cooperation in central Asia in the perspective of Hungary's eastern opening policy / Ożywienie współpracy regionalnej w Azji środkowej w perspektywie Węgierskiej polityki otwarcia na wschód. Economic and Regional Studies, 16(2), 241-256. https://doi.org/10.2478/ers-2023-0016