The Covid-19 pandemic and the financial condition of non-financial enterprises in Poland / Pandemia Covid-19, a kondycja finansowa przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce

Miniatura obrazu
Data
2024-02-08
Autorzy
Gałecka, Agnieszka
Nestoruk, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
The aim of the study was to assess the impact of the Covid-19 pandemic on the financial situation of enterprises in Poland. Material and methods: The subjective scope of research included enterprises keeping accounting books that employed at least 50 people. As part of the main objective, a ratio analysis of financial liquidity, profitability, debt and operational efficiency was performed. The research period covered the years 2018-2022. The main source of financial information used to achieve the aim of the work was the data of the Central Statistical Office. Results: It was found that the surveyed group of enterprises had no problems with timely settlement of liabilities in the years 2018-2022. Moreover, their business was profitable, which should be assessed positively. Conclusions: Based on the analyses, it was not found that the Covid-19 pandemic had a significant negative impact on the financial results of the analyzed group of enterprises.
Celem opracowania była próba oceny wpływu pandemii Covid-19 na sytuacje finansową przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce. Materiał i metody: Zakres podmiotowy badań obejmował przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosiła co najmniej 50 osób. W ramach celu głównego przeprowadzono analizę wskaźnikową płynności finansowej, rentowności, zadłużenia oraz sprawności działania. Okres badawczy obejmował lata 2018-2022. Głównym źródłem informacji finansowych wykorzystanych do realizacji celu pracy były dane GUS. Wyniki: Stwierdzono, iż badana grupa przedsiębiorstw (średnie i duże) w latach 2018- 2022 nie miała problemów z terminowych regulowaniem zobowiązań, o czym świadczą wskaźniki płynności finansowej, mieszczące się w zalecanych, bezpiecznych przedziałach. Ponadto prowadzona przez nie działalność była rentowna, co należy ocenić pozytywnie. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych analiz nie stwierdzono, by pandemia Covid-19 miała istotnie negatywny wpływ na wyniki finansowe analizowanej grupy przedsiębiorstw, co nie oznacza, że nie należy monitorować sytuacji tych jednostek w kolejnych latach. Należy podkreślić, że konsekwencje kryzysu wywołanego pandemią mogą być widoczne dopiero w późniejszych okresach.
Opis
Słowa kluczowe
financial liquidity, Covid-19 pandemic, ratio analysis, Anti-Crisis Shield, płynność finansowa, pandemia Covid-19, analiza wskaźnikowa, Tarcza Antykryzysowa
Cytowanie
Gałecka, A., Nestoruk, M., (2024). The Covid-19 pandemic and the financial condition of non-financial enterprises in Poland / Pandemia Covid-19, a kondycja finansowa przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce, Social Dissertations / Rozprawy Społeczne, 18(1), 54-73. https://doi.org/10.29316/rs/ 178440