Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością / Social and vocational rehabilitation of people with disabilities

Miniatura obrazu
Data
2021-03-02
Autorzy
Tomczyszyn, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością to proces kompleksowy i wieloetapowy. Zaczyna się od rehabilitacji medycznej, ale istotną jej częścią jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. Istnieje wiele barier związanych z realizacją procesu rehabilitacyjnego, m.in. trudności w dostępie do usług rehabilitacyjnych, biurokratyzacja systemu, negatywne postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych, brak miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, ich niskie wykształcenie. Znaczenie rehabilitacji społeczno-zawodowej nie ogranicza się do stymulacji rozwoju, ma także związek z poczuciem sensu życia i wzrostem własnej wartości osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób posiadających deficyty w bezpośredni sposób wpływa na proces integracji i inkluzji tych osób ze środowiskiem społecznym.
Rehabilitation of people with disabilities is a complex and multi-stage process. It starts with medical rehabilitation but an important part of it are social and vocational stages. There exist many barriers to the implementation of the rehabilitation process, incl. difficulties in accessing rehabilitation services, bureaucratization of the system, negative social attitudes towards people with disabilities, lack of jobs for those with disabilities or their low education. Thus, the importance of social and vocational rehabilitation is not limited to stimulating development. It is also related to the sense of meaning in life and the increase in self-esteem of people with disabilities. Accordingly, social and vocational rehabilitation of people with deficits has a direct impact on the process of their integration and inclusion in the social environment.
Opis
Słowa kluczowe
rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zawodowa, osoby z niepełnosprawnością, postawy społeczne wobec niepełnosprawności, social rehabilitation, vocational rehabilitation, people with disabilities, social attitudes towards disability
Cytowanie
Tomczyszyn, D.(2020), Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością / Social and vocational rehabilitation of people with disabilities, Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 14(4), 102-113. https://doi.org/10.29316/rs/130500