2020, Volume 14, Issue 4

Stały URI dla tej kolekcji

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane prace

Aktualna strona 1 - 5 z 10
 • Rekord
  Wpływ reklam telewizyjnych na młodych konsumentów / The impact of television advertising on young consumers
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2021-03-02) Siedlecka, Agnieszka ; Juszczuk, Klaudia ; Kuflewska, Wioleta
  Jednym z narzędzi marketingowych o dużej skali zasięgu jest reklama telewizyjna. Celem artykułu jest analiza oddziaływania i postrzegania reklamy telewizyjnej przez młodych konsumentów. Materiał i metody. Będące podstawą niniejszego opracowania badania zostały przeprowadzone grupie 1224 młodych konsumentów w wieku 9–12 lat na terenie miasta Biała Podlaska, w okresie grudzień 2019–styczeń 2020. Wyniki. W opinii respondentów, reklama nie ma istotnego wpływu na dzieci. Najmłodsi, uczestnicząc w zakupach, wpływają jedynie w niewielkim stopniu na to, co dorośli kupują. Dzieci zbyt dużo czasu poświęcają w ciągu dnia na oglądanie telewizji, jak i samych reklam. Przez to ich kontakt z nadawanymi w telewizji, przyciągającymi wzrok niezależnie od wieku blokami reklamowymi jest nieunikniony. Wnioski. Młodzi konsumenci, mimo że spędzają znaczną ilość czasu na oglądaniu telewizji, nie lubią emitowanych tam reklam. Mimowolnie jednak oglądają reklamy, zapamiętują, co zostało w nich pokazane i w trakcie zakupów dostrzegają reklamowane produkty. Nie starają się nakłaniać rodziców do ich zakupu, co wykazują wyniki przeprowadzonych badań.
 • Rekord
  Uchodźca i uchodźstwo – ujęcie teoretyczne a perspektywa społeczna / Refugee and refugeeism – theoretical and social perspective
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2021-03-02) Rugała, Hanna
  Celem artykułu jest analiza pojęciowa terminów „uchodźca” i „uchodźstwo”. Autorka konfrontuje ujęcie teoretyczne – definicyjne i prawne – uchodźstwa z postrzeganiem i rozumieniem tego terminu przez grupę nauczycieli i studentów pedagogiki. Materiał i metody. Metodą wykorzystaną w badaniach był sondaż diagnostyczny. Za pomocą kwestionariusza ankiety grupa respondentów udzieliła odpowiedzi na pytanie, „Kim jest uchodźca?”. Wyniki uzyskane w procesie badawczym zostały poddane analizie procentowej oraz porównawczej z podziałem na grupę nauczycieli czynnych zawodowo oraz studentów pedagogiki. Wyniki. Blisko połowa respondentów wskazała definicje uchodźcy zbieżne z oficjalnymi definicjami. Niewiele z nich potrafiło jednak podać przyczyny uchodźstwa. W odpowiedziach zauważalny jest również napływ pejoratywnych określeń i negatywnych konotacji związanych ze słowem „uchodźca”. Wnioski. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że wiedza potoczna może zdominować wiarygodne i rzetelne źródła wiedzy, a osobiste opinie utrudniają budowanie bezstronnych wypowiedzi.
 • Rekord
  Aktywność fizyczna uczniów w opinii nauczycieli wychowania fizycznego bialskich szkół ponadpodstawowych / Physical activity of students in the opinion of physical education teachers from secondary schools in Biała Podlaska
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2021-03-02) Korpak, Filip Łukasz ; Baj-Korpak, Joanna
  W dobie konsumpcjonizmu podejmowanie aktywności fizycznej (AF) wydaje się dla wielu osób przeżytkiem, tymczasem jest koniecznością. „Nowy”, aktywny tryb życia wymaga wielu wyrzeczeń i zmian dotychczasowych przyzwyczajeń. Stąd tak ważne jest wykształcenie w młodych ludziach potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu, potrzeby podejmowania systematycznych codziennych wysiłków fizycznych. Jednym z propagatorów aktywności fizycznej wydaje się być nauczyciel wychowania fizycznego, który powinien stanowić dla ucznia konstruktywny wzorzec osobowościowy. Celem pracy było poznanie opinii nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w bialskich szkołach ponadpodstawowych na temat aktywności fizycznej ich uczniów. Materiał i metody. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Wyniki. Zapytano nauczycieli o aspekty, na które ich zdaniem pozytywnie wpływa aktywność fizyczna podejmowana przez uczniów. Analizie poddano również motywy i bariery podejmowania przez młodzież AF. Wnioski. Ankietowani uważają, że uczniowie charakteryzują się średnim poziomem sprawności fizycznej. Główną barierą podejmowania przez młodzież AF okazał się brak chęci, zaś głównym czynnikiem motywującym-dbałość o kondycję fizyczną.
 • Rekord
  Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością / Social and vocational rehabilitation of people with disabilities
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2021-03-02) Tomczyszyn, Dorota
  Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością to proces kompleksowy i wieloetapowy. Zaczyna się od rehabilitacji medycznej, ale istotną jej częścią jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. Istnieje wiele barier związanych z realizacją procesu rehabilitacyjnego, m.in. trudności w dostępie do usług rehabilitacyjnych, biurokratyzacja systemu, negatywne postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych, brak miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, ich niskie wykształcenie. Znaczenie rehabilitacji społeczno-zawodowej nie ogranicza się do stymulacji rozwoju, ma także związek z poczuciem sensu życia i wzrostem własnej wartości osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób posiadających deficyty w bezpośredni sposób wpływa na proces integracji i inkluzji tych osób ze środowiskiem społecznym.
 • Rekord
  Ubezpieczenia od ryzyka związanego ze starością i zdrowiem pracowników i rolników / Risk insurance related to old age and health of employers and farmers
  (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2021-03-02) Adamowicz, Mieczysław ; Lewtak, Beata
  Przedmiotem opracowania są obowiązujące w Polsce systemy ochrony zdrowia a zwłaszcza system ubezpieczenia społecznego pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Na podstawie literatury problemu przedstawiono zarówno sposoby ochrony zdrowia jak i system świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zaprezentowano w pracy wyniki własnych badań sondażowych dotyczących oceny poziomu zadowolenia pracowników rolników i studentów ubezpieczonych w ZUS i KRUS z systemu ochrony zdrowia i świadczeń zdrowotnych w publicznym i prywatnym systemie opieki zdrowotnej. Wskazano również na potrzebę i kierunki zmian w systemie zabezpieczenia ochrony zdrowia.