Inkluzja w ujęciu Papieża Franciszka inspiracją dla edukacji włączającej / Inclusion as perceived by Pope Francis is an inspiration for inclusive education

Miniatura obrazu
Data
2021-03-02
Autorzy
Kozubek, Mariola Teresa
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W artykule ukazano rzeczywistość inkluzji w ujęciu Papieża Franciszka, charakterystyczne jej cechy oraz wynikające z tego inspiracje dla edukacji włączającej. Tematyka nie została dotąd opisana w polskiej pedagogice, dlatego celem artykułu jest zwrócenie uwagi na nowatorski, pedagogiczny potencjał jaki zawiera nauczanie Franciszka w zakresie wychowania włączającego. Opisana problematyka jest odpowiedzią na trzy pytania: Kto jest podmiotem inkluzji w ujęciu Franciszka? Jaki jest cel inkluzji, którą żyje i głosi Franciszek i kto jest do niej wezwany? W jaki sposób kształtować w wychowankach postawę otwartości, która warunkuje inkluzję? W Zakończeniu artykułu wskazano na nowatorskie aspekty wychowania włączającego, jakie prezentuje doświadczenie i myśl pedagogiczna Papieża Franciszka. Materiał i metody. Materiały źródłowe to dokumenty oraz przemówienia Papieża Franciszka. Analiza dokumentów opublikowanych w języku włoskim i polskim. Wyniki. Ukazanie inspiracji Papieża Franciszka dla wychowania inkluzyjnego. Wnioski. Wyznaczenie kierunków do badań nad pedagogią Franciszka, które mogą wnieść nową jakość do polskiej pedagogiki inkluzyjnej.
The article presents the reality of inclusion as perceived by Pope Francis, its characteristic features, and the resulting inspiration for inclusive education. The subject has not yet been described in Polish pedagogy; therefore the aim of the article is to draw attention to the innovative, pedagogical potential of Francis’ teaching in the field of inclusive education. The described topic provides an answer to three questions: Who is the subject of inclusion according to Francis? What is the purpose of the inclusion that Francis lives by and preaches about, and who is called to it? How to shape the attitude of openness in pupils which is a prerequisite for inclusion? At the end of the article, the innovative aspects of inclusive education presented by the experience and pedagogical thought of Pope Francis are indicated. Material and methods. Source materials include documents and speeches of Pope Francis. Analysis of documents published in Italian and Polish. Results. Showing the inspiration of Pope Francis for inclusive education. Conclusions. Setting directions for research on Francis’ pedagogy, which can bring a new quality to Polish inclusive pedagogy.
Opis
Słowa kluczowe
wychowanie inkluzyjne, Papież Franciszek, pakt wychowawczy, inclusive education, Pope Francis, educational pact
Cytowanie
Kozubek, M, T.(2020), Inkluzja w ujęciu Papieża Franciszka inspiracją dla edukacji włączającej / Inclusion as perceived by Pope Francis is an inspiration for inclusive education, Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 14(4), 18-33. https://doi.org/10.29316/rs/132353