(The invisible) image of homelessness / (Nie)widzialny obraz bezdomności

Miniatura obrazu
Data
2023-11-30
Autorzy
Staszkiewicz-Grabarczyk, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Streszczenie
The aim of the article is to present the ‘portrait’ of homelessness in Poland and the perception of the phenomenon and homeless people by the state as well as society. The paper attempts to analyze the basic terms related to the phenomenon of homelessness. It also focused on the sociodemographics data of homelessness, including quantitative issues of the homeless population, their places of stay, factors that influence the creation of homelessness, age and gender of the responders, education, the length of time they have been homeless and their sources of income. The research showed that homeless people need comprehensive and professional support and that their postulated needs are primarly for housing, financial and food assistance, Protection of people in homelessness crisis is conditioned by law, from the Constitution to laws and regulations. Social service is provided by government administrative organs and local government bodies, in cooperation with community organisations and individuals. There are many Polish as well as international organisations that support the recovery from the homelessness crisis.
Celem artykułu jest przedstawienie „obrazu” bezdomności w Polsce oraz postrzeganie zjawiska i osób bezdomnych przez państwo jak też społeczeństwo. W opracowaniu przedstawiono próby analizy podstawowych pojęć związanych ze zjawiskiem bezdomności. Skoncentrowano się także na danych socjodemograficznych bezdomności, m.in. kwestiach ilościowych populacji bezdomnych, miejscach ich pobytu, czynnikach wpływających na powstanie bezdomności, wieku oraz płci badanych, wykształceniu, czasie pozostawania w bezdomności oraz źródłach ich dochodów. Wyniki badań pokazały, że osoby bezdomne wymagają kompleksowego i profesjonalnego wsparcia, a ich postulowane potrzeby dotyczą przede wszystkim pomocy mieszkaniowej, finansowej oraz żywnościowej. Ochrona ludzi w kryzysie bezdomności uwarunkowana jest prawnie, począwszy od Konstytucji po ustawy i rozporządzenia. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując z organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi. Istnieje wiele organizacji polskich jak i międzynarodowych, które wspomagają wyjście z kryzysu bezdomności.
Opis
Słowa kluczowe
the phenomenon of homelessness, homeless person, portrayal of homelessness, help for the homeless, zjawisko bezdomności, osoba bezdomna, obraz bezdomności, pomoc bezdomnym
Cytowanie
Staszkiewicz-Grabarek, I., (2023). (The invisible) image of homelessness / (Nie)widzialny obraz bezdomności, Social Dissertations / Rozprawy Społeczne, 17(1), 184-208. https://doi.org/10.29316/rs/174633