Socjalizująca rola aktywności sportowej dzieci i młodzieży w świetle współczesnej literatury socjologicznej i humanistycznej / The socializing role of sports activities of children and youth in the light of contemporary sociological and humanistic literature

Miniatura obrazu
Data
2020-12-10
Autorzy
Polak, Ryszard
Tarkowski, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W artykule podjęto analizę wybranych kilkudziesięciu dzieł współczesnych socjologów i teoretyków sportu i humanistów (publikacje książkowe i artykuły), którzy rozważali rolę sportu w socjalizacji dzieci i młodzieży we współczesnym świecie. Materiał i metody. Wykorzystano współczesną literaturę źródłową i naukowe opracowania poświęcone głównie socjologii i filozofii oraz teorii sportu, oraz publikacje z zakresu pedagogiki sportu, w których badacze skupiali się na społecznej roli aktywności sportowej. Wyniki. Autorzy wielu tekstów omawiających znaczenie sportu w życiu człowieka podkreślali również jego socjalizującą rolę, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy to postawy skrajnie indywidualistyczne niszczą więzi społeczne; istnieje w związku z tym konieczność większego zwrócenia uwagi osób dorosłych na wychowanie społeczne dzieci i młodzieży przez sport i aktywność ruchową. Wnioski. W świetle przeprowadzonych badań sport dzieci i młodzieży ma bardzo duże znaczenie socjalizujące, a jego uprawianie jest konieczne nie tylko ze względów zdrowotnych, ale i społecznych.
The article analyzes a selection of selected papers publishes by contemporary sociologists, sports theorists and humanists (books and articles) who reflected on the role of sport in the socialization of children and adolescents in the contemporary world. Material and methods. Contemporary reference sources and scientific studies devoted mainly to the sociology and philosophy as well as theory of sport were used. Publications in the field of sport pedagogy, in which researchers focused on the social role of sports activity. Results. The authors of many texts discussing the significance of sport in human life have also emphasized its socializing role, especially nowadays, when extremely individualistic attitudes destroy social bonds. Therefore, it is necessary to pay more attention of adults to the social education of children and youth through sport and physical activity. Conclusions. In the light of the research carried out, sports activities of children and adolescents show a great socializing significance, and practicing sport is necessary not only for health, but also for social reasons.
Opis
Słowa kluczowe
socjalizacja, wychowanie, wartości moralne, fair play, socialization, education, moral values, fair play
Cytowanie
Polak, R., Tarkowski, P. (2020). Socjalizująca rola aktywności sportowej dzieci i młodzieży w świetle współczesnej literatury socjologicznej i humanistycznej / The socializing role of sports activities of children and youth in the light of contemporary sociological and humanistic literature, Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 14(3), 27-38. https://doi.org/10.29316/rs/125692