Godność człowieka fundamentem wartości proekologicznych / Human dignity as the foundation of environ-mental values

Miniatura obrazu
Data
2021-08-31
Autorzy
Sobczuk, Sebastian
Wołosiuk Beata
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Streszczenie: Godność człowieka jest fundamentem warunkującym właściwą relację człowieka względem środowiska naturalnego. Jej respektowanie warunkuje właściwe rozumienie i hierarchię wartości proekologicznych. Należy do nich szacunek dla życia i zdrowia osoby, a także wrażliwość, odpowiedzialność, powściągliwość, solidarność, praca, odwaga bycia, mądrość. Godność człowieka można, zatem uznać za najwyższą wartość proekologiczną, zaś na jej realizacji powinny się opierać wszelkie działania mające na celu przezwyciężenie zaistniałego kryzysu ekologicznego, którego źródło znajduje się w samym człowieku. Materiał i metody: Zastosowano metodę analizy literatury oraz selekcję treści w celu uzyskania syntezy omawianych zagadnień. Wnioski: Respektowanie godności człowieka i wypływających z niej wartości proekologicznych, stanowi najlepszą gwarancję zarówno na wyjście z zaistniałego kryzysu ekologicznego, jak też trwanie we właściwych relacjach ze światem przyrody. Z godności człowieka, jako najwyższej wartości proekologicznej, oprócz wspomnianej powyżej właściwej hierarchii wartości proekologicznych, wyłania się również naczelna zasada proekologiczna, którą można określić jako bycie kimś dla drugich.
Summary: Human dignity is the foundation that determines the proper relationship between man and the natural environment. Respecting it determines the proper understanding and hierarchy of pro-ecological values. These include respect for the life and health of a person, as well as sensitivity, responsibility, restraint, solidarity, work, courage to be, wisdom. Therefore, human dignity can be considered the highest pro-ecological value, and its implementation should be the basis for all activities aimed at overcoming the ecological crisis. Material and methods: Literature analysis and content selection to obtain synthesis of the discussed issues. Conclusions: Respecting human dignity and the pro-ecological values resulting from it is the best guarantee both for overcoming the ecological crisis that has arisen, as well as maintaining proper relations with the world of nature. From human dignity as the highest pro-ecological value, in addition to the above-mentioned proper hierarchy of pro-ecological values, emerges also the main pro-ecological principle, which can be defined as being someone for others.
Opis
Słowa kluczowe
godność człowieka, wartość, wartości proekologiczne, ekologia, human dignity, value, pro-ecological values, ecology
Cytowanie
Sobczuk, S., Wołosiuk, B. (2021). Godność człowieka fundamentem wartości proekologicznych / Human dignity as the foundation of environ-mental values, Rozprawy Społeczne / Social Dissertations, 15(2), 1-12. https://doi.org/10.29316/rs/136390