The casual relationship between income deprivation and depression with special emphases on the importance of spatiality / Związek przyczynowy między deprywacją dochodową a depresją ze szczególnym naciskiem na znaczenie przestrzenności

Miniatura obrazu
Data
2023-12-29
Autorzy
Bilicz, Hanga Lilla
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
Subject and purpose of work: This paper focuses on the causal relationship between territorial levels of income deprivation and depression. It seeks to shed light on the importance of spatial dependence in said relationship. Materials and methods: The paper uses the Scottish Index of Multiple Deprivation as a data source to model the level of depression present across Scotland dependent on income deprivation and health and education control variables. OLS (Ordinary Least Squares) modelling is used to confirm causality and a SARMA (Spatial Autoregressive Moving Average) model is built to capture the spatial dimension as well. Results: Evidence is found that geographical space has an effect on the relationship between depression and deprivation, and the presence of spillover effects to neighbouring areas, and hence a multiplier effect can also be assumed. Conclusions: Taking the found spatial multiplier effect into account when making resource allocation decisions could help to better target policies regarding e.g. social wellbeing and mental health.
Przedmiot i cel pracy: Niniejsza praca koncentruje się na związku przyczynowym między poziomami terytorialnymi deprywacji dochodowej a depresją. Celem jest naświetlenie znaczenia zależności przestrzennej w tym związku. Materiały i metody: Praca wykorzystuje Szkocki Wskaźnik Wielokrotnej Deprywacji jako źródło danych w celu modelowania poziomu depresji istniejącego w Szkocji zależnie od deprywacji dochodowej oraz zmiennych kontrolnych dotyczących zdrowia i poziomu edukacji. Do modelowania zastosowano metodę OLS (zwykła metoda najmniejszych kwadratów), aby potwierdzić związek przyczynowy, jak również stworzono model SARMA (przestrzenna autoregresyjna średnia ruchoma), aby uchwycić również wymiar przestrzenny. Wyniki: Znaleziono dowody na to, że przestrzeń geograficzna ma wpływ na związek między depresją a deprywacją, jak również można założyć istnienie efektu rozlewania się ich na sąsiednie obszary, a tym samym również efektu mnożnikowego. Wnioski: Wzięcie pod uwagę przestrzennego efektu mnożnikowego podczas podejmowania decyzji o alokacji środków mogłoby pomóc w lepszym ukierunkowaniu polityki dotyczącej np. dobrostanu społecznego i zdrowia psychicznego.
Opis
Słowa kluczowe
depression, income deprivation, spatial dependence, SIMD, depresja, deprywacja dochodowa, zależność przestrzenna
Cytowanie
Bilicz, H.L. (2023). The casual relationship between income deprivation and depression with special emphases on the importance of spatiality / Związek przyczynowy między deprywacją dochodową a depresją ze szczególnym naciskiem na znaczenie przestrzenności. Economic and Regional Studies, 16(4), 505-518. https://doi.org/10.2478/ers-2023-0033