Current state of the sector of modern business services in Lublin and prospects for development / Stan i perspektywy rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Lublinie

Miniatura obrazu
Data
2021-09-30
Autorzy
Kuźmicki, Marek
Linkiewicz, Kinga
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The aim of the article is to define the current state of modern business services sector in Lublin and prospects for development against the background of the largest centers in the country. Materials and methods: Pursuing the main goal, the authors based their study on the literature on the subject, research reports on the market of modern business services and content from industry websites. The analysis covered several modern business service centers operating on the market, the structure of business processes, the level of employment and the level of local specialization of selected cities. Results: The sector of modern business services is developing intensively throughout Poland. Dynamic development is also taking place in Lublin. The city has the largest number of BPO, SSC, IT and R&D centers in eastern Poland. The workplaces in the sector is constantly growing. IT services currently have a particularly large share in the sales structure of Lublin centers. Conclusions: The development of modern business services sector in Lublin is an opportunity for a dynamic economic development of the city and the region.
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest określenie stanu i perspektyw rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Lublinie na tle największych ośrodków w kraju. Materiały i metody: Autorzy realizując cel opracowania bazowali na literaturze przedmiotu, raportach z badań rynku nowoczesnych usług biznesowych oraz treściach z branżowych portali internetowych. Analizie została poddana liczba funkcjonujących na rynku centrów nowoczesnych usług biznesowych, struktura świadczonych procesów biznesowych, poziom zatrudnienia oraz poziom specjalizacji lokalnej wybranych miast. Wyniki: Sektor nowoczesnych usług biznesowych rozwija się intensywnie w całej Polsce. Dynamiczny rozwój ma miejsce także w Lublinie. W mieście funkcjonuje najwięcej centrów BPO, SSC, IT, R&D we wschodniej Polsce. Stale rośnie liczba miejsc pracy w sektorze. Obecnie szczególnie duży udział w strukturze sprzedaży lubelskich centrów mają usługi IT. Wnioski: Rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Lublinie to szansa na dynamiczny rozwój gospodarczy miasta i regionu.
Opis
Słowa kluczowe
modern business services, current state, prospects for development, Lublin, nowoczesne usługi biznesowe, stan, perspektywy, Lublin
Cytowanie
Kuźmicki, M., Linkiewicz, K. (2021). Current state of the sector of modern business services in Lublin and prospects for development / Stan i perspektywy rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Lublinie. Economic and Regional Studies, 14(3), 305-319. https://doi.org/10.2478/ers-2021-0022