Development and revitalization of industrial areas / Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów przemysłowych

Miniatura obrazu
Data
2020-12-17
Autorzy
Krasuski, Sebastian
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Subject and purpose of work: The basic challenge for post-industrial areas is their inclusion in the socio-economic circulation and assigning them new functions in urban structures. Materials and methods: This paper focuses on the analysis of selected cases of transformation of post-industrial areas for the following purposes: service, housing, cultural and educational. Results: Despite a significant possibility of developing post-industrial areas for housing, cultural and educational or service purposes, as shown by the present case study, many barriers for land redevelopment can still be found. They include, among others, information, financial or system barriers. Conclusions: Unregulated legal status, insufficient technical infrastructure, existing buildings, existing ecological contamination, and above all, limited availability of data and information on the condition of a given area.
Przedmiot i cel pracy: Głównym wyzwaniem dla terenów poprzemysłowych jest włączenie ich do obiegu społeczno-gospodarczego i nadanie im nowych funkcji w strukturach miejskich. Materiały i metody: W niniejszej pracy skupiono się na analizie wybranych przypadków przekształceń terenów poprzemysłowych na cele: usługowe, mieszkaniowe, kulturowo-edukacyjne. Wyniki: Mimo dużych możliwości zagospodarowania terenów poprzemysłowych, wykazanych na podstawie analizy przypadków, na cele mieszkaniowe, kulturowo-edukacyjne, czy usługowe w dalszym ciągu istnieje wiele barier ponownego zagospodarowania terenu. Należą do nich m.in. bariery informacyjne, finansowe czy też systemowe. Wnioski: Nieuregulowany stan prawny, niewystarczająca infrastruktura techniczna, istniejąca zabudowa kubaturowa, występujące skażenie ekologiczne, a przede wszystkim ograniczona dostępność danych i informacji o stanie danego terenu.
Opis
Słowa kluczowe
revitalization, revitalization process, directions of land transformations, post-industrial areas, rewitalizacja, proces rewitalizacji, kierunki przekształceń terenu, tereny poprzemysłowe
Cytowanie
Krasuski, S. (2020). Development and revitalization of industrial areas / Zagospodarowanie i rewitalizacja terenów przemysłowych. Economic and Regional Studies, 13(4), 452-460. https://doi.org/10.2478/ers-2020-0033