Social support networks for mothers who raise intellectually disabled children Sieci społecznego wsparcia matek wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Miniatura obrazu
Data
2019-04-08
Autorzy
Tomczyszyn, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. A social network is a group of people with whom a given person – the central person in the network – maintains contact. Social support networks for families raising an intellectually disabled child offer significant advantages for the functioning of family members: from providing help in performing everyday tasks, to sharing information, and offering emotional support. Material and methods. The aim of the paper is to analyse the structure of social networks and the types and sources of support received by mothers raising intellectually disabled children. The study was based on quantitative methods. Bizoń’s Questionnaire of Social Surroundings (Kwestionariusz Otoczenia Społecznego) and a categorised interview were used. Each interview lasted about 2 hours. Fifteen mothers who raise intellectually disabled children have participated in the interviews. Results. The social support networks of the mothers were usually comprised of more than 10 people. Close relatives and more distant family members act as the most important elements of social support networks for mothers who raise intellectually disabled children. Conclusions. A multifaceted and complete spectrum of support was found in the mothers who participated in this study. The fact that the support systems are very centralised is alarming – if the main person leaves, the entire network of support might collapse.
Wprowadzenie. Sieć społeczna to pewna liczba osób, z którymi dany człowiek – centralna osoba sieci – utrzymuje kontakt. Sieci społecznego wsparcia rodziny wychowującej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną posiadają istotne korzyści w funkcjonowaniu członków rodziny, od pomocy w wykonywaniu codziennych czynności, po otrzymanie informacji, czy oparcie emocjonalne. Materiał i metody. Celem pracy jest analiza badań własnych dotyczących struktury sieci społecznych oraz rodzajów i źródeł wsparcia otrzymywanego przez matki wychowujące dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Badania miały charakter jakościowy. Wykorzystano Kwestionariusz Otoczenia Społecznego Bizonia. Posłużono się wywiadem skategoryzowanym. Każdy wywiad trwał około 2 godzin. W wywiadach uczestniczyło 15 matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną. Wyniki. W skład sieci wsparcia badanych matek wchodziło zazwyczaj ponad 10 osób. Najważniejszymi węzłami sieci wsparcia matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną są członkowie bliższej i dalszej rodziny. Wnioski. W grupie badanych matek można wskazać na wielostronny i pełny zakres wsparcia. Niepokojący jest fakt zogniskowania systemów wsparcia – jeżeli osoby dominującej zabraknie może dojść do załamania systemu podtrzymania.
Opis
Słowa kluczowe
social support network, intellectual disability, child, mother of intellectually disabled child, sieć społecznego wsparcia, niepełnosprawność intelektualna, dziecko, matka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Cytowanie
Tomczyszyn D. Social support networks for mothers who raise intellectually disabled children. Health Prob Civil. 2019; 13(2): 104-113. https://doi.org/10.5114/hpc.2019.83780