Factors influencing level of physical activity among female students from the Visegrad countries Czynniki wpływające na poziom aktywności fizycznej studentek z państw wyszehradzkich

Miniatura obrazu
Data
2019-01-14
Autorzy
Niźnikowska, Ewelina
Bergier, Józef
Bergier, Barbara
Ăcs, Pongrăc
Junger, Jăn
Salonna, Ferdinand
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Background. Our study aims to illustrate the diversity in levels of physical activity among female students from the Visegrad countries (V4), in four domains: job-related activity, transportation physical activity, housework, house maintenance, and caring for family, as well as recreation, sport, and leisure-time physical activity. These domains were correlated with factors including: BMI, field of study, physical fitness self-assessment and amount of leisure time. Material and methods. In total 1,169 female students from V4 countries: the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland were involved in the study. In terms of conducting the study, the long version of the International Physical Activity Questionnaire IPAQ, was utilised. Results. Female students from the V4 countries were characterized by moderate (47.5%) and high (43.7%) levels of physical activity, and the WHO recommendations on health-related quality of life were fulfilled in more than 80% of the respondents. Conclusions. Analysis showed statistically significant differences in BMI, where underweight students (59.3%) demonstrated a moderate level of physical activity. The physical fitness selfassessment of female students from the V4 countries shows significant differences in their level of physical activity in all analysed areas and indicates that field of study as well as their amount of leisure time do not notably affect their level of physical activity.
Wprowadzenie. Celem pracy było ukazanie zróżnicowania poziomu aktywności fizycznej studentek z państw wyszehradzkich (V4) w czterech obszarach tj. w pracy zawodowej/na uczelni, w przemieszczaniu się, w pracach domowych oraz sporcie w zależności od wskaźnika BMI, kierunku studiów, samooceny sprawności fizycznej i ilości posiadanego czasu wolnego. Materiał i metody. Badaniom poddano 1169 studentek z grupy państw V4: Czech, Słowacji, Węgier i Polski. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej IPAQ - wersja długa. Wyniki. Studentki państw V4 charakteryzowały się umiarkowanym (47,5%) i wysokim (43,7%) poziomem aktywności fizycznej, a prozdrowotne rekomendacje WHO spełniło ponad 80% badanych. Wnioski. Analiza statystyczna wykazała istotne statystycznie zróżnicowanie w przypadku wskaźnika BMI, gdzie studentki z niedowagą (59,3%) uzyskały umiarkowany poziom aktywności fizycznej. Samoocena sprawności fizycznej studentek z państw V4 istotnie różnicowała ich poziom aktywności fizycznej we wszystkich analizowanych obszarach, a kierunek studiów oraz ilość posiadanego czasu wolnego nie różnicuje istotnie statystycznie poziomu aktywności fizycznej.
Opis
Słowa kluczowe
physical activity, female students, IPAQ, V4, aktywność fizyczna, studentki
Cytowanie
Niźnikowska E, Bergier J, Bergier B, Ăcs P, Junger J, Salonna F. Factors influencing level of physical activity among female students from the Visegrad countries. Health Prob Civil. 2019; 13(1): 19-29. https://doi.org/10.5114/hpc.2018.80225