Results of the education of patients with heart failure in the field of pro-health behaviors Efekty edukacji w zakresie zachowań prozdrowotnych chorych z niewydolnością serca

Miniatura obrazu
Data
2023-09-28
Autorzy
Dąbek, Józef
Bonek-Wytrych, Grażyna
Szynal, Magdalena
Sierka, Oskar
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
Streszczenie
Background. Cardiovascular diseases rank first on the list of causes of death, both in Poland and in the world. The aim of the study was to check whether the education in the field of pro-health behaviors, with particular emphasis on physical activity, conducted among patients with heart failure has a positive effect on changing their lifestyle. Material and methods. The study involved 78 (100%) patients hospitalized due to heart failure decompensation (NYHA III-IV), who underwent education in the field of pro-health behaviors. It used original questionnaires to conduct the study, consisting of questions of comparable content regarding the discussed topic and the general characteristics of the respondents. Results. Almost 60% of the surveyed patients claimed that their pro-health behaviors had improved. Smoking was declared by about 1/3 of the respondents (25; 32.05%) at the stage of decompensation, and only about 9% (7; 8.97%) in the long-term follow-up (Chi2=12.738; p=0.0004). Sadly, after education almost 3/4 of patients (58; 74.36%) did not perform physical exercises. Conclusions. Even though, education of patients with heart failure was associated with increased implementation of pro-health behaviors, there is still a need for systematic education of patients in terms of the benefits of changing their lifestyle to a healthy lifestyle.
Wprowadzenie. Choroby układu krążenia zajmują pierwsze miejsce na liście przyczyn zgonów, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Celem badań było sprawdzenie, czy edukacja chorych z niewydolnością serca w zakresie zachowań prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej wpływa korzystnie na zmianę ich stylu życia. Materiał i metody. B adaniami o bjęto 7 8 ( 100%) p acjentów h ospitalizowanych z p owodu dekompensacji niewydolności serca (NYHA III-IV), którzy zostali przeszkoleni w zakresie zachowań prozdrowotnych. Do przeprowadzenia badań wykorzystano autorskie kwestionariusze, składające się z pytań o porównywalnej treści, dotyczących poruszanego tematu oraz ogólnej charakterystyki respondentów. Wyniki. Prawie 60% badanych pacjentów stwierdziło, że ich zachowania prozdrowotne poprawiły się. Palenie deklarowała około 1/3 badanych (25; 32,05%) na etapie dekompensacji, a tylko około 9% (7; 8,97%) w obserwacji odległej (Chi2=12,738; p=0,0004). Niestety, po przeprowadzonej edukacji prawie 3/4 pacjentów (58; 74,36%) nie wykonywało ćwiczeń fizycznych. Wnioski. Mimo, że edukacja pacjentów z niewydolnością serca wiązała się ze wzmożonym wdrażaniem zachowań prozdrowotnych, to nadal istnieje potrzeba systematycznej edukacji pacjentów w zakresie korzyści płynących ze zdrowego stylu życia.
Opis
Słowa kluczowe
health behaviors, heart failure, cardiovascular diseases, education, zachowania zdrowotne, niewydolność serca, choroby układu krążenia, edukacja
Cytowanie
Dąbek J, Bonek-Wytrych G, Szynal M, Sierka O. Results of the education of patients with heart failure in the field of pro-health behaviors. Health Prob Civil. 2024; 18(1): 16-27. https://doi.org/10.5114/hpc.2023.131642