Starzenie się ludności i wykluczenie osób starszych a edukacja do starości / Population aging and exclusion of older people and education to old age

Miniatura obrazu
Data
2020-06-01
Autorzy
Lejzerowicz, Magda
Tytuł czasopisma
ISSN czasopisma
Tytuł tomu
Wydawca
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Streszczenie
Cel pracy. Celem artykułu jest wykazanie, jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było wsparcie osób starszych w procesie inkluzji społecznej, jak również wykazanie, że aktywne, zdrowe starzenie się jest możliwe poprzez edukację do starości. Dodatkowo poddano analizie postawy społeczne w stosunku do osób starszych oraz zakres edukacji do starości w polskim systemie edukacji. Materiał i metody. W badaniach zastosowana została metoda analizy danych zastanych pochodzących z raportów i ekspertyz GUS (2014, 2016, 2019), NIZP-PZH (2018), NIK (2018), CBOS (2009, 2016), EHIS (2014), NHS (2018) oraz badań Wojcieszek, Majdy, Nawalanej (2013), Miłkowskiej (2014), Kurtyki-Chałas (2015). Wyniki. Analiza danych wykazała brak oferty aktywizującej społecznie, jak i edukacyjnie, uwzględniającej potrzeby osób starszych powyżej 80-tego roku życia, osób biernych, zależnych. Wykazano również, że w polskim systemie edukacyjnym edukacja do starości jest nieobecna. Wnioski. Poziom inkluzji społecznej osób starszych w szczególności powyżej 80-tego roku życia jest bardzo niski.
Purpose of the work. The aim of the article is to show what conditions must be met to support older people in the process of social inclusion, as well as to show that active, healthy aging is possible through education into old age. In addition, social attitudes towards the elderly and the scope of education to old age in the Polish education system were examined. Material and methods. The research used the method of analyzing existing data from reports and expertise of GUS (2014, 2016, 2019), NIZP-PZH (2018), NIK (2018), CBOS (2009, 2016), EHIS (2014), NHS (2018) and studies of Wojcieszek, Majda, Nawalana (2013), Miłkowska (2014), Kurtyka-Chałas (2015). Results. Data analysis indicates that there are no socially and educationally activating offers, taking into account the needs of older people over 80. There was also lack of preparation for old age in life. Conclusions. The level of social inclusion of the elderly, in particular above 80 - is very low.
Opis
Słowa kluczowe
wykluczenie społeczne, proces starzenia się, mikromodele wsparcia społecznego, uprzedmiotowienie, edukacja osób starszych, social exclusion, social support micromodels, objectification, education of the elderly, process of aging
Cytowanie
Lejzerowicz, M. (2020). Starzenie się ludności i wykluczenie osób starszych a edukacja do starości / Population aging and exclusion of older people and education to old age, Rozprawy Społeczne/ Social Dissertataions, 14(1), 82-97. https://doi.org/10.29316/rs/117910